giovedì 21 agosto 2014

Chi ti cuntu e chi ti dicu

Carissimi amici comu semu? tutto OK? SIS SIS ? oh JES! E accussì abbiabbiannu e schizzannu si ficinu i dudici e quasi quasi è ura ca 'a za Pippina ci jetta 'a pasta! Caudu c'è, 'a granita ce la siamo presa? con la briosce o cco' paninu 'a classica manuzza? a mia mi piaci cca' manuzza ma macari ca briosci... A binzina aumenta ma curnuta di la miseria se il trafico diminuisce!!! Nonzi anzi aumenta ancora di più! ma allura a chi jocu jucamu 'o tucca? Chi, comu a mia, cavalca 'i scarpi sapi il piacere d'incontrare l'amico che in machina ti sfugge... unu si ferma si fa 'na chiacchierata, si pigghia 'u cafè e poi prosegue... piaciri ca cu porta a machina nun si pò passari! Dice ma a peri quannu arrivi? E a mia chi m'interessa? Nun sugnu pensionato? curru o staju fermu a fini misi sempri chiddi sunu e docu 'u Guvernu deve abbuzzari pirchì fussi ppi iddi 'a livassunu subitu subitu, al contrario dell'onorevoli ca sempri aumentanu le retribuzioni... sò si capisci.
E chi ci vulemu fari? Nenti! Un saluti circolari ppi tutti e vi voju sempri cca' saluti ciaooo!

Nessun commento: