sabato 31 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - Armando Carruba -La solitudine non la si trova, la si crea....

PICCIRIDDARA di Nino Martoglio

PICCIRIDDARA

– Turiddu! Chi si' beddu!... Unn'è ca vai?
– A' scola. – Figghiu miu, quant'è massaru!...
M' 'u duni un vasuneddu? – No. – Chi mai
mi vo' fari cuntenta, tappinaru?...

Non fujiri, talìa chi ti sarvai...
– Chi mi sarvasti?... – Pigghia 'ddu panaru...
– Ahjai!... Làssimi jri!... – T'affirrai!...
Ch'è beddu 'stu picciottu mascularu!...

– Ihii, ihii!... Rusazza lària!... Ci 'u dicu
a mamma, ora?... Scancèllimi 'i vasuni!...
– E bonu, veni cca, ti dugnu 'i ficu...

– Non nni vogghiu!... Rusazza facci 'i cani!...
Si passi d' 'a me' casa!... – Chi mi fai?
– Chi ti fazzu?... T' abbiju un mazzacani!

Note. – Picciriddara (daddolona: che ama giocare coi bambini) – Massaru (diligente) – Vasuneddu (bacetto) – Tappinaru (letteralmente tradotto: pianellaio; ha qui, però, il significato grazioso di: civettone) – Fujiri (fuggire) – Talìa (guarda) – Sarvai (serbai) – Panaru (paniero) – Lassimi jri (lasciami andare) – Picciottu (giovinotto) – Mascularu (maschione) – Lària (brutta) – Scancèllimi (cassami) – Vasuni (baci) – Dugnu (dò) – T'abbjiu (ti lancio, ti scaglio) – Mazzacani (ammazzacani, pietra informe, sasso grosso).venerdì 30 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -


La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella consapevolezza di meritarli.

CHIACCU DI FURCA di Nino Martoglio


CHIACCU DI FURCA

– Ah vàja... dammi 'nsordu! – Chi nn'ha' a fari?
– Quantu m'accattu 'n sordu 'i tricchi–tracchi!
Va, va, ca pazzu sì!... Non ti stricari
'nterra, sbirru, ca 'i causi ti spacchi!

– Dammillu! – Oh, non mi fari quadiari!...
Chianci, ca beddu si', quannu ti ciacchi!...
– E daccillu, n' 'o fari piccïari!...
– Ci dugnu 'n cornu!... A tia chi nnicchi nnacchi?

Ju ha' dòrmiri, e si sècuta a sunata,
vi 'ncùcchiu 'i testi a tutti dui, l'ha' 'ntisu?
– Ah, sì?... Tè cca, chiaccu di furca, pozza

mi ti sparunu a scanciu 'mmenzu 'a strata
e ti portanu dintra tisu tisu!...
Accura, sbirru!... Accura p' 'a carrozza!!...

Note. – Chiaccu di furca (letteralmente tradotto: cappio da forca: ha il significato di scavezzacollo) – M'accattu (mi compro) – Sordu (soldo) – Tricchi–tracchi (voce onomatopeica, da tricche tracche) – Stricari (strofinare) – Causi (calzoni, brache) – Quadiari (riscaldare, adirarsi) – Chianci (piangi) – Ciacchi (spacchi da ciaccarisi, piangere sguaiatamente) – Piccïari (piangere noiosamente: da picciu: piagnisteo) – Chi nnicchi nnacchi (modo di dire di origine sveva, per significare: chi ti immischia) – 'Ncucchiu (da 'ncucchiari: congiungere violentemente) – Accura (abbii cura, sta attento)giovedì 29 ottobre 2015

JUCANNU CC' 'U PICCIRIDDU di Nino Martoglio


PICCIRIDDI E GRANNI

JUCANNU CC' 'U PICCIRIDDU

Mischinu, 'u masculiddu nicareddu!...
Varda ch'è priputenti! Ah iddu va!...
Ciatu di l'arma mia, talia ch'è beddu!...
Abbuffuniu!... Non chiànciri, 'a mamà!...

Te', mettitìllu tu a cazzicareddu...
– Cca, cca, masculazzu d' 'u papà!...
Non mi pinnari, dammi un vasuneddu!...
A' spagnuledda... Dunamillu cca!...

Vaja, ca poi ti dugnu 'a cosa duci!...
Càspita!... 'A mircanzia s' 'a vinni cara!...
Ppi 'n vasuneddu fai tutti 'sti vuci?

Varda, mi fa 'a facciuzza ccu 'a cucchiara!...
Ah! Ah!... – Chi fu? – Mi vogghiu fari 'a cruci!...
Mi vagnò tuttu, 'stu birbanti!... Appara!

Note. – Mischinu (meschino, poveretto) – Masculiddu (maschietto) – Nicareddu (piccolino) – Ah iddu va! – (voce di minaccia per i bambini, o anche di rimprovero) – Ciatu (fiato, sospiro) – Arma (anima) – Talìa (guarda) – Abbuffuniu (scherzo) – Chiànciri (piangere) – Mettitillu (mèttitelo) – A cazzicaredda (a cavalcioni sul collo) – Masculazzu (maschietto) – Pinnari (spennare, strappare i capelli) – Vasuneddu (bacetto) – A' spagnuledda (alla spagnuola, stringendosi scambievolmente le guancie con le dita) – Dunammillu (dammelo) – 'A cosa duci (il dolce) – Cucchiara (cucchiajo; dicesi della fossettina delle guance dei bambini) – Vogghiu (voglio) – Vagnò (bagnò) – Appara (da apparari ; apprestarsi a ricevere una cosa: in questo caso il bambino).


mercoledì 28 ottobre 2015

VOGGHIU RISTARI SULA Gaetano Raneri

VOGGHIU RISTARI SULA…
No..! Non mi spinna affattu nu maritu…!
Cû nuddu jò ci cchianu sû l’altari…
Mi dedicu sultantu o’ travagghiari
Lu me orgogliu jè tantu feritu…
Cû n’omu c’eni sulu di pinari…!
È bonu sulu quannu faci ‘u zitu…
Ma ‘n tempu nenti jeni dissapitu…
e perdi ‘a mircanzia e li dinari….
Ora m’inchiudu ‘a porta e mi rizzettu
non haju la primura ‘i cucinari…
…ma quantu jeni ranni stu me lettu….!
Non sacciu chi prugramma taliari…
…mi manca la carizza , lu so affettu…
Mi veni menu ‘a vogghia di campari….
21 ottobre 2015 Tano Raneri

LU FONOGRAFU di Nino Martoglio (Centona)

a Giovanni Verga

LU FONOGRAFU

Sonetti berneschi

dialoghi nelle parlate catanese e palermitana


LU FONOGRAFU


– Vardàti chi c'è cca, mancu a li cani,
chi fera c'hannu fattu, chi baccanu,
'sti quattru sartabanchi e ciarlatani,
mancu li scippadenti di lu chianu!

Nni 'ntisiru sbintari, 'i 'Miricani!
Si li sintìti, pari ca 'nvintanu
l'ordignu ca di l'acqua forma pani!
Eh!... Poviru Guvernu 'Talianu!

Vurrìa sapiri, poi, ccu quali facci
dìciunu ch'è 'nvinzioni!... quattru tavuli,
ccu tri stiracallonga e cincu tacci

'Mmalidittu cu' è ca li rizzetta!...
«'Nvinzioni!... Cosi 'ranni!... I u frisoficu!»
E poi chi è?... 'Na spia a machinetta!

Note. – Vardàti (guardate) – Fera (fiera) – Scippadenti (cavadenti) – Lu chianu (la piazza) – Sbintari (sventare, prendere in giro, per il bavero) – 'Miricani (americani) – 'Nvintanu (inventarono) – Ccu quali  facci (con quale coraggio) – Stiracallonga (stira che allunga: elastici) – Tacci (bullette) – Cu' è ca li rizzetta (chi è che li ricetta, che li ricovera).martedì 27 ottobre 2015

'U INTIRRUGATORIO di Nino MartoglioMAFIUSI DI CAMPAGNA
U 'NTIRRUGATORIU di Nino Martoglio
(a la Curti d'Assisi)
I.
– Scalabrino Concetto, di... – Natali.
– E di?.. – Me' matri?... Minica Schinà.
– Età? – Vintquattr'anni. – Arte? – ... Sinsali.
– Va bene. Attento a dir la verità.
Perchè uccideste il povero Micali.
– Ju?!... Mi niscéru 'sta gran 'nfamità,
gintazzi tinti, ca mi vônnu mali.
– Riconoscete questo schioppo qua?
– Sissignuri, è lu miu. – È una doppietta,
vi manca un colpo... – Sì pirchì sparai
a un saittùni, mentri era a lu jazzu;
anzi la peddi ci l'arrigalai
a la vicina mia, donna Cuncetta,
ca si la cumminò 'ntra lu chiumazzu.
Note. – Concetto Scalabrino, (un famoso giuvini di panza cioè: di carattere; di quelli che non si lasciano scappar parola, nè tirarla con la tenaglia, non si tradiscono e sanno stare sulla negativa; tomi) – Mi nisceru 'sta 'nfamità (mi fecero questa calunnia) – Tinti (miserabili) – Vônnu (vogliono) – Saittùni (coniglio giovine) – Jazzu (giaciglio) – Cumminò (combinò, adattò) – Chiumazzu (piumaccio, sacco pieno di crini, o di lana, o di piume).
II.
– Conoscevate il morto? – Sissignura,
quann'era vivu... Eràmu du' frati!...
– Quando apprendeste il fatto? – A vintin'ura...
e cursi pri vidilu, strati, strati.
– Come si spiega la vostra premura
di portarvi lo schioppo? – Era di 'stati,
avia 'n pocu di 'nzòlia matura
e dissi: di ddà a ddà vaju 'n citati.
Difatti m'arristaru a menza strata.
– E perchè mai opponeste resistenza?
Perchè scappaste? – La mula, appagnata,
scappò, 'ccillenza, essennu di calata.
Da poi, signuri, persi la prudenza
pirchì abbuscai la prima timpulata...
Note. – Eràmu (eravamo) – Frati (fratelli) –'Stati (estate) – 'Nzòlia (trebbiàna, sorta d'uva grossa, dolce e bislunga) – Di dda a dda (dal detto al fatto, mentre ci siamo) – Citati (città) – Appagnata (ombrata, sospettosa) – Timpulata (schiaffone).
III.
– E perchè mai lo schioppo fu trovato
caldo di fumo? – Ccu 'dda gran qualura,
sutta lu suli, aveva quarïatu...
Ju stissu era 'ntra mari di sudura...
– Il colpo, avete detto, fu tirato
contro un coniglio, è vero? – Sissignura.
– E quale piombo avete adoperato?
– Vurparu. – E l'altra canna aveste cura
di caricarla a palla?! – Naturali!
Pirchì 'na canna mi sirvìa pri caccia,
n'autra pri difisa pirsunali.
– Bravo!! Sentiamo l'imputato Sbraccia;
vedremo se tirò contro il Micali
o sulla coda di qualche beccaccia!...
Note. Qualura (calore) – Quarïatu (riscaldato) – Sudura (sudore) – Vurparu (volpaio, piombo da caccia, di grossezza più (che media).

PENSIERINO DELLA SERA - Armando Carruba -


Cerca chi ti regala la felicità anziché augurartela.
Chi ti dimostra affetto anziché raccontartelo
Chi ti merita anziché dirti cosa meriteresti.. .

MARE di Giovanni Pascoli

Mare

M'affaccio alla finestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano l'onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
un guizzo chiama, un palpito risponde.
Ecco sospira l'acqua, alita il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d'argento.
Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni? 

PPI TIA AMICA MIA - Armando Carruba -


U'  beddu 'ntà l'amicizia
nun è 'a manu stinnuta,
mancu 'u ridiri cuntenti
ma chiddu ca senti
'intra 'i tia
quannu t'adduni
ca tu, cridi in mia
e mi canci 'a vita
jornu doppu jornu.
Picciriddi semu
'ntà 'stu munnu pazzu
ca gira e furrìa
e nun si ferma cchiù.
Grazii amica,
ti vogghiu beni
oi, dumani, sempri.

Armando Carruba (27.10.2015)


lunedì 26 ottobre 2015

'U MORTU dalla Centona di Nino Martoglio

'U MORTU

('ntra la vanedda di Santa Caterina, 'ntra li matinati)

– Ciccu, l' ha' vistu a 'ddu gran scialaratu
di me' figghiazzu? – Cui? – Me' figghiu Turi!?...
– (Megghiu!) C'è cosa? – Non s'ha ritiratu!
– (E chi s' arritirari, criaturi!)

Ciccu! mi sta' parennu stralunatu!...
– Cui ju? – Tu!... Parra... fallu pri l'amuri
di li to' morti!... Forsi è carzaratu?!...
– No!... Poi... chi stamu 'nsemi a tutti l'uri?

– Ciccu!... – Zà Fulumena! – Nun è veru!...
Chi?... – Zoccu sta' dicennu!... – Chi v'ha diri?!...
– Parra, pri carità, parra sinceru!...

– Sapiti unn'è?... – Gesuzzu! Unni?.. – Ãti a jri!...
'ntro' 'o chianu... sutta 'u fanali addumatu...
– Figghiu di l'arma mia!... Morsi?! – Ammazzatu!...


Note.Cui? (Chi?) – Criaturi? (nel senso di: povera vittima!) – Zoccu sta' dicennu (quanto mi stai dicendo) – Unn'è (dov'è) – Unni (dove?) – Ãti a jri (dovete andare) – Addumatu (acceso. – Si rilevi che sotto il fanale acceso, nelle ore del mattino, non può esservi che il morto; poichè il lampionaio addetto a spegnere i fanali, anche senza esser vinto dalla paura, non spegne un lume che rischiara un cadavere, tenendosi molto, in Sicilia, specie nel popolino, all'accensione dei lumi davanti le salme) – Morsi (Morì).

domenica 25 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - Armando Carruba -La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione, Televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali.

CHI TI CUNTU E CHI TI DICU - Armando Carruba -

Carissimi amici, comu siti? Non nel senso di bere ca haju na siti ca nun vi cuntu e mancu vi dicu, ma nel senso come state??? ci siete arrinisciuti a canciare l'orario? Perchè? Chi fu??? Ah nenti sapiti? Haju 'nu ziu fissatu cche' 'rrologgi, ca quannu si nni jiu in pinzioni s'accattò nu 'rrologgiu ma nu 'rrologgiu che ci ha costato un papuri di euro senza esagerazione parrannu. Stamatina ppi canciari l'orario vinni 'ntì mia, ca sacciu scriviri 'ntò computer. Ora dicu ju, si nun t'ha fidi a canciari l'orario, accattati un detersivu e nu rrologgiu in rialu ci lu trovi sempri. Minchiss che complicatu chistu!!! Ci aggiustu l'orario e mi scappano i secondi.. arricogghiu i secondi e sfasano i pianeti, pigghio i pianeti e mi trovo l'America in Italia e l'Italia in America tanto che Renzi disse: In Italia c'è l'America. ho aggiustato tutto! ... ma quannu mai??? Io medesimo ho aggiustato lo rrologgio ma quantu travagghiu ora ppi marzu ca cancia dacapu vidi si mi trova cchiù!!! 

Bona duminica 

'A NUTTURNA di Nino Martoglio'A NUTTURNA

('ntra la vanedda di S. Caterina, a quattr'uri di notti)

– Ciccu, dammi 'ssu la, San Chitarraru
di la Madonna! Prestu, ca c'è Rosa
 c'aspetta 'a 'tturna. 'I cordi s'allintaru!
– Brau! E a' carusa? – Ca si va a riposa...

– E tannu sperdì a trunzu! ... Va, accurdaru?...
– Cu' fussi 'u capu 'a 'tturna? – Chi c'è cosa
Non disprizzannu... me' cumpari Maru...
a prifirenza di l'amici... – (Posa

'ssu minnulinu, Carmelu)... Parrati...
– Avi 'na bona vuci di supranu...
– Mi nni cumpiaciu, e poi? – Siti prigati...

– Di chi? – D'accumpagnallu... – E si n' o' fanu?...
– Sfasciamu baulli e porti allannati!
Scrusciu faciti!... Allura ddà, 'ntr' 'o chianu!


Note. – Notturna dicesi la serenata a tarda ora. Chiamasi pure nutturna la comitiva dei suonatori. Quasi sempre la notturna si fa con chitarre e mandolini. – La (il tono del mandolino, che si suona in chiave di violino) – Carusa (ragazza) – Sperdì a trunzu (finisce male) – Cu' fussi 'u capu 'a 'tturna (Chi sarebbe il capo della comitiva? – Frase fatta dal maffioso prepotente, estraneo alla comitiva, che pretende per imposizione la serenata alla sua ragazza o l'accompagnamento alla canzone sua o di qualche amico) – Non disprizzannu (senza far torto ai vostri meriti) – A prifirenza di l'amici (meglio di tutti voi) – Vuci di supranu (nel gergo: voce di tenore) – Sfasciamu baulli e porti allannati (frase fatta dalla maffia, che significa: vi romperemo mandolini e chitarre e vi bucheremo le pancie a coltellate) – Scrusciu (rumore; detto in tono burlesco e sarcastico, come per significare: siete dei gradassi, ci fate ridere) – Chianu (piazza).

sabato 24 ottobre 2015

QUANDO ... di Ester Avanzi

QUANDO...
Quando vegliando un dolore
lotti sola e inquieta
col tempo della notte per
espugnarlo e conquistare l’alba
quando osservando un tramonto
conti solo i tramonti non colti
e non t'immergi nel cielo
come gigante senza peso
quando non credi più
di riuscire domani
a farti più bella
e quando pensi
prima di spiccare un volo
che potresti rinunciare
allora saprai di non essere più bambina.
Ester Avanzi.

PENSIERINO DELLA SERA - Armando Carruba -

           La prudenza è la capacità di distinguere le cose da fare da quelle da evitare

JOCHI 'I 'NA VOTA - Armando Carruba -

A CURRIRI 

Quando camminavamo in gruppi, da bambini, specialmente la domenica per andare al cinematografo, c’era sempre il buontempone, che come una gara diceva in cantilena:

fanti fanti fanti
figghiu ‘i buttana cu c’è davanti…

oppure:

Enzu Enzu Enzu
Figghiu ‘i buttana cu c’è ‘nto menzu

Fumeri fumeri fumeri
Figghiu ‘i buttana cu c’è darreri

E correvamo, nel sentire queste filastrocche, ci fermavamo cambiavamo spesso posizione a seconda della filastrocca perché non volevamo essere – neanche per scherzo – figghi ‘i bona matri!


Cartoline di Siracusa 'A SIGNURINA di Armando Carruba

' SIGNURINA
Negli anni 30/50, una stupenda imbarcazione di colore bianco, collegava direttamente Siracusa a Malta ogni giorno. Ed ogni giorno i visitatori, fossero molti o fossero pochi, venivano prelevati alla Stazione Marittima da un piccolo autobus che poi li portava a pranzare presso un ristorante ubicato nel palazzo Giaracà. Questa imbarcazione si chiamava Mister Mister, poi affondò e la nuova società la chiamò Star of Malta e successivamente Cavaliere di Malta, ma era conosciuta come 'A Signurina, proprio per quel bianco candido che ne caratterizzava lo scafo. Ricordi di una Siracusa ca ciaurava 'i basilicu...

L'OPIRA 'E PUPI di Nino Martoglio

L'OPIRA 'E PUPI

('ntra lu tiatrinu Machiavelli, all'Ugninedda)

– Simenza! – Frisca è l'acqua! – Acqua gilata!
– Isàmula 'ssa parti, don Giuvanni!
– Donna Ciccia, chi fa, ch'è cuminciata?
– Non signuri, 'ossia trasi – Oh... brau! Cent'anni

ci vosi pri jsari!... – Hanno assediata
la mia sede, li vili Turcomanni!
Olà, guardie! (Si senti 'na friscata).
– Cu' fu, 'ssu porcu? – Ju, chi c'è cumanni?

– Si frischi chiù ti mmiscu 'na buffazza!
(N'autra friscata) – Tè!... – Accura!... Scucciau!...
– Lassalu!... – Lassa!... – Tenilu ca 'u 'mmazza!...

– Ah! Ah!! – Jetta u'cuteddu! – Unn'è 'a Custura?
– Ahjai, Beddamatruzza, ahi!! – S' 'u stutau!
Cala 'ssa parti, mannaia 'a Natura!

Note. – Dicesi opira 'e pupi il teatrino delle marionette. Era famoso in Catania, quello di via Ogninella, dal titolo Machiavelli; ma comunemente inteso: di donn'Angilu, poi di don Giuvanni – Simenza (semi di zucca abbrustoliti) – Isamula (alziamola) – Parti (il sipario – siccome il suo alzarsi ed abbassarsi indica il principio o la fine d'una parte dello spettacolo) – 'Ossia (vossignoria) – Isari (alzare) – Ti 'mmiscu (t'assesto, t'appiccico) – Buffazza (schiaffone) – Scucciau (nel gergo: ha aperto il coltello) – Jetta (butta via) – Beddamatruzza! (bella madre di Dio) – S' 'u stutàu (l'ha spento, l'ha ucciso) – Cala 'ssa parti (manda giù il sipario).venerdì 23 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -

Non è che mi manchi.
È solo che se tu non ci sei, io ci sono un po’ di meno.

Presentazione Cartellone NUOVA SCENA 2015/16


L'OMERTA' di Nino Martoglio

– Minicu, quantu?... – Un parmu e tanticchiedda!
– Cantau? – 'Un'ha cantatu. – Menu mali!
Chi fannu, ora? – Ci trasunu 'i vuredda;...
bona allippau! Chi fu, stili o pugnali ?
– Chi pugnali, 'u schifìu di li cutedda!...
– Menzu filu? – No – Triangulu? Ca quali!..
– E allura?... – 'U cincu sordi... – 'A lapparedda?
– Sì... – Ma... trasìu cc'' u manicu?!... – Funnali
è, no?... – T' 'u dissi un parmu avanzateddu...
Mutu, ca sta parrannu!... – Eh, vilunazzu!...
Ccu' è chissu ca 'u 'nterruga? – 'U dutturi...
Chi rispusi?... – «Cuteddu cu cuteddu,
'a giustizia, si campu, ju stissu 'a fazzu;
nun parru» – Bravu! È giuvini d'onuri!
Note. – (L'omertà è un sentimento auto-cavalleresco della maffia che vieta al ferito di declinare il nome del proprio feritore, sotto pena d'essere messo al bando dalla Suciità. Se egli vivrà, saprà farsi giustizia da sè, se morirà, i figli, i fratelli, i nipoti, i congiunti ed anche gli amici più fidi, eserciteranno sull'uccisore e sulla famiglia di lui fino alla quarta generazione, i diritti di vendetta o, in altri termini, l'antica faida dei Longobardi) – Tanticchiedda (un tantino) – Cantau? (ha palesato?) – Ci trasunu (gli entrano, gli rimettono a posto) – Vuredda (budella) – Bona, allippau! (fu assestata bene) – 'U schifìu (l'ultimo, la porcheria) – Menzu filu (specie di coltello lungo e sottile) – Triangulu (idem a triangolo) – Cincu sordi (coltello proverbiale, di misura, che prendeva il nome da quello che costava, vendendosi precisamente a cinque soldi) – Lapparedda (soprannome del coltello.– Avviene spesso che il maffioso dia un soprannome al coltello, come alla pipa o che so io) – Trasìu (entrò) – Funnali (profonda) – Mutu (zitto) – Chissu (costui).

giovedì 22 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -

Leggere la sera addormenta gli occhi e rilassa lo spirito. Guardare la televisione di sera irrita gli occhi e spegne lo spirito.

'A DISFIDA di Nino Martoglio

'A DISFIDA di Nino Martoglio
('ntra 'na casa... di la vanedda Muschetti)
– Chi sacciu, 'a sirtina nun è netta!
– D'accussì vidu, l'ariu è mpagghiazzàtu...
– E mancu c'è spiranza c'arrizzetta!
– Zù Brasi?... Ch' 'u diciti angustiatu!...
– Siccomu haju a sfilari `na quasetta...
E l'aùgghi su' pronti? – L'ha' ammulàtu
a 'stu mumentu... – Si 'n'aviti fretta,
arrivu 'a casa e tornu... – Ma... viatu...
– Primura aviti!... Ha essiri priffettu,
'u schitìcchiu, m'addugnu... Dunca... 'o Locu?
– No, o' Principi... Purtativi 'u mulettu...
Pricchì, s'è stummu i reschi cc' 'i sputati?
– Anzi... di parti mia, ci vogghiu un pocu...
d'agghiata. – E...'u cappillanu? – È d' 'i 'nvitati!
Note.– Vanedda Muschetti (famoso vicolo ove sono vecchie case di tolleranza) – Sacciu (so) – 'A siritina nun è netta (in linguaggio figurato nel gergo: ho i nervi smossi, cerco l'occasione per sfogare il mio rancore) – L'ariu è 'mpagghiazzatu (l'aria è carica d'elettricità, il cielo è fosco. Altra frase del gergo che significa: da un momento all'altro si farà baruffa) – Angustiatu (nel senso di: compunto) – Sfilari 'na quasetta (nel gergo: regolare una partita) – Aùgghi (ferri, nel gergo: coltelli) – Ammulàtu (affilato) – Aviti fretta (Qualcuno potrebbe osservare che fretta non è vocabolo siciliano, però è da notare che il maffioso, in genere, suole dare al suo linguaggio uno spiccato accento palermitano e fa qualche volta uso di vocaboli italiani, per darsi tono) – Viàtu (presto) – 'U schiticchiu (il pic–nic, in linguaggio figurato: il duello) – M'addugnu (m'accorgo) – 'U locu (famoso locale deserto che sta a N. E. della città, dopo il quartiere del Carmine) –'U Principi (altro famoso locale disabitato a S. O. della città, preferito dalla maffia pei duelli rusticani) – Mulettu (specie di pesce lungo ma poco resistente e floscio: nel gergo: coltello lungo e semplice) – Stummu (pesce lungo, duro e resistente; nel gergo: coltello a serramanico o pugnale) – Reschi (spine) – Ci vogghiu un pocu d'agghiata (voglio il coltello unto d'aglio. – Fra il popolino di Sicilia è il pregiudizio che il coltello unto d'aglio fresco renda letale la ferita, anche leggera, possedendo elementi velenosi) – 'U cappillánu è d' 'invitati (nel gergo figurato: il duello sarà a morte; cercate, dunque, prima, i conforti religiosi. – Ho voluto mettere in rilievo in questo sonetto, il carattere sempre freddo e risoluto del maffioso siciliano, che non si scompone mai, mostrandosi sempre sicuro di sè; talchè, se l'avversario gli dice: ci batteremo al coltello? Egli risponde: al pugnale! L'altro: all'ultimo sangue? Ed egli, di rimando: anche a morte!).

mercoledì 21 ottobre 2015

'A ME' ARMA di armando carruba

Lu ventu stanotti
arruspigghia
duci pinzeri
d'amuri.
L'acqua ddò celu
tucculìa 'nté vitra,
e pari ca parra
all'arma mia.
Unni ssì amuri miu
'ntà sta nuttata d'acqua ?
'U senti macari tu
ciusciari 'u ventu ?
'Stutu 'a luci
e 'u cori balla 'a tarantella!

Armando Carruba (20.10.2015)
LA MIA ANIMA - Il vento stanotte/ sveglia/ dolci pensieri/ d'amore./ La pioggia/ bussa sui vetri/ e sembra che parli/ alla mia anima./ Dove sei amore mio/ in questa nottata di pioggia?/ Lo senti anche tu/ soffiare il vento?/ Spengo la luce/ e il cuore balla la tarantella!


PALUMMI 'I MARI di armando carruba

PALUMMI ‘I MARI

Comu ddu palummi 'i mari
nni vasammu
'o molu San Antoniu
e 'u celu rireva
a punta dde' casi vecchi.

Nui 'mbriachi d'amuri,
ammucciati
darreri 'e vaguna .
sunnavumu 'u paradisu
e 'u cori batteva

Unni ssì palummedda mia,
duci sonnu
ddi la me' picciuttanza
favula scritta cco' cori
'ntà ddu munnu d'amuri

Fineru 'i tempi 'i 'na vota
quannu 'i vasuna erunu vasuna
e parravunu d'amuri.
Palummi  semu tutti
'ntà 'stu mari dda' vita.

Armando Carruba (3/6/2015)

GABBIANI - Come due gabbiani/ ci siamo baciati/ al molo S. Antonio/ e il cielo rideva/ sopra le vecchie case/ Noi, ubriachi d'amore/ nascosti/ dietro i vagoni/ sognavamo il paradiso/ e il cuore batteva/ Dove sei gabbianella mia/ dolce sogno/ della mia fanciullezza/ favola scritta col cuore/ in quel mondo d'amore/ Son finiti i tempi di una volta/ quando i baci erano baci/ e parlavano d'amore/ Gabbiani siamo tutti/ in questo mare della vita.


'A SCOLA 'E BALLO di Nino Martoglio

'A SCOLA 'E BALLU

('ntra la vanedda di San Birillu)

– Apprassi tutti, vah... ballu curruttu?
– Facemu quattru pistuletti, Tinu!
E torna! Talïàti quant'è 'ncuttu!...
Non ci ballu, cu tia, ca si' mmastinu.

– Ma... n'abballi cu nuddu ?... – Pricchì? Ammuttu
macari a Cristu!... – Forti si' di schinu!
– E suddu parri ammàtula t'abbuttu
'a facci a timpulati! Senti... 'u vinu

ti fa sparrari, Santu, e ti cumpatu;
ma si non fussi 'u vinu... pri 'ddu Diu!...
– Chi ci facissi... un vàrziri sartatu?

Nesci fora e t' 'u dicu!... Prominà!...
– Tinu, Santu!... Nisciti? – Amicu miu,
p' 'u ballu c'àmu a fari, è strittu, cca!


Note. – Vanedda (vicolo) – Ballu curruttu (specie di contraddanza) – Pistuletti (sgambetti) – Taliàti (guardate) – 'Ncuttu (nojoso, insistente, prolisso) – Nuddu (nessuno) – Ammuttu (spingo, dò urtoni) – Forti sì di schinu! (frase caratteristica del gergo, come per dire: fai il gradasso ma non ti piglio sul serio) – Suddu (se) – Ammàtula (inutilmente, senza profitto: qui è detto nel senso di: senza rispetto) – T'abbuttu (ti gonfio, t'impinzo) – Timpulati (schiaffi) – Ti cumpatu (ti compatisco) – Nesci (esci) – Nisciti? (uscite?) – Ballu (nel senso figurato di tirata, duello).

UN'ALA TESA di Ester Avanzi

UN'ALA TESA
Un'ala tesa
vorrei;
che mi porgesse al cielo.
In volo
potrebbe
l'aria
dall'involto sfilarmi.
Nell'attesa
inalo lo spazio
per non morire.
Ester Avanzi

martedì 20 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -

Non c’è cuscino più morbido di una coscienza tranquilla.

L'ULTIMO PENSIERO DELLA SERA di Pierangela Fleri

L'ultimo pensiero
della sera
è quella carezza calda
desiderata al punto da sentirla vera...
Nessun rumore se non quello di battiti impazziti
ora... i pensieri
diventano gesti
i desideri... realtà...
fusione...
nell'incanto di due anime
consapevoli
di appartenersi per l'eternità

Passa la notte
ma non svanisce il sogno
Lei
Apre lo sguardo al mondo
e pensiero
li unisce ancora...
PIERANGELA FLERI


ACCUSSI' E' SIDDU V'APPARI - armando carruba -

Qual'è 'a diffirenza tra 'na fimmina e 'nu specchiu? Ca 'u specchiu rifletti senza parrari ... e 'a fimmina parra senza riflettiri :-)VENTU 'I MARI di Armando Carruba

VENTU ‘I MARI
Dimmillu chi è
'stu ventu
ca veni ddo' mari
rruzzuliannu riordi
addurmisciuti
E' 'a vuci
ddo' tempu passatu
ca ciciulìa
paroli d'amuri
purtati a ribba
E' 'n cantu 'i spiranza
'na prjiera...
ca 'u ventu 'rricogghi
e comu 'n picciriddu
'i porta ccà e ddà
Armando Carruba
VENTO DI MARE – Dimmi cos’è/ questo vento/ che viene dal mare/ mischiando ricordi/ addormentati/. E’ la voce/ del tempo passato/ che parla sottovoce/ parole d’amore/ portate a riva./ E’ un canto di speranza/ una preghiera/ che il vento raccoglie/ e come un bambino/ li porta qua e là.

MANCIACIUMI 'NT'ARICCHIA - armando carruba -

ACCUSSI' E' SE V'APPARI !
A Manciasciumi 'nt'aricchia
'Na maiaria ppi tanta genti è 'u rattamentu dintra 'ricchia. Si dici ca si senti quannnu qualcunu parra mali di 'sti cristiani. 'Sta pirsuna s'ha fari diri 'n nummiru da 'n cristianu vicinu; 'stu nummiru currispunni a 'na littra dill'alfabetu e sapennu 'a littra si può sapiri 'u nomu di ccu disturba. A propositu di 'sta majaria, c'è 'n dettu ca dici: "a ricchia manca amuri manca, a ricchia ritta amicizia stritta":
Voli diri ca quannu 'u rattamentu è 'nt'aricchia sinistra l'amuri nun manca, quann'è 'ntò dx amicizia è stritta.

'U CANTASTORII di Nino Martoglio

U' CANTASTORII
(sutta 'u bastiuni d' 'u Siminariu)

Allura Orlanto Palatino jsa
cu li du' mano la so' trullintana!...
– Bravu! – Zittiti mutu! – Chi c'è offisa?
– Si parri vuschi quarchi mulincìana!

– Avora? – Feraû, senza difisa
di lu so' 'nvulniraboli! ...– Mmattana
assai assai ci sta tinennu! 'A 'mprisa
ca ti struppìu, figghiazzu 'i tabarana?

– Stativi saggiu!... N' 'a fineru chiù!
– Mi moddu, sull'onuri!... Arriciatàta
l'haju 'a vuci, picciotti !... Feraù,

comu diceva... – A mia 'na timpulata?...
E te'!... – Pigghialu, pigghialu!... – Chi fu?
–'Ntr'o' ciancu mi 'mmiscò 'na cutiddata!Note. – (Fino a pochi anni fa, in via Dusmet, sotto il Seminario arcivescovile, addossato alle vecchie mura della città di Catania, i cantastorie attorniati da un circolo di sedie, prese in fitto da appassionati ascoltatori, declamavano enfaticamente le epiche gesta dei paladini di Francia, alcuni accompagnando con passi smisurati ed un'azione grottesca la calorosa narrazione. Oggi i più vecchi e caratteristici di quei cantastorie son morti, ed i pochi che restano, cambiato locale, si son dati a leggere (!) all'uditorio assai più colto (!!) dei vecchi romanzi criminali; adattandosi alle esigenze moderne!) – Jsa (alza) – Zìttiti mutu (fa silenzio) – Vuschi (guadagni, il romano direbbe: cciarriffai) – Mulinciana (schiaffone) – Avora? (domanda che serve a mettere in dubbio, come chi dicesse: davvero?) – Mmattana (chiasso, baccano) – 'A 'mprisa (scommettiamo) – Ti struppiu (ti picchio, ti storpio) –Tabarana (sostituto di mala femina) – Mi moddu (mi mollo, mi lascio andare: frase caratteristica della maffia, per dire: sta cheto che altrimenti t'accoppo) – Arriciatàta (rauca) – Picciotti (giovinotti) – Timpulata (schiaffo) – Ciancu (fianco) –'Mmiscò (assestò).

lunedì 19 ottobre 2015

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -PENSIERINO DELLA SERA:
La medicina investe più soldi per curare l'impotenza che per curare l' alzheimer, cosicchè tra 20 anni tutti l'avranno duro ma non si ricorderanno a cosa serve.

LEI E LUI - armando carruba -

LEI: la dote che più appezzo in un uomo e quella di sapere quando e' il momento di levarsi dalle scatole. Tu non hai memmeno quella.

LUI: (?). . .