venerdì 30 settembre 2016

RUGIADA di Armando Carruba

Vorrei
che il tuo pensiero
amore, fosse ...
come la rugiada
che al mattino
carezza
foglie e fiori
rinfrescando
l'anima ...
E tutti i giorni
vorrei 
che i tuoi pensieri
gioiosamente
incontrassero i miei.

Armando CarrubaOCCHIU VIVU COMU 'A SARDA MOTTA - Armando Carruba -

AGLI AMICI SARAUSANI
e per canuscenza (si dici accussì?) a TUTTI.
Amici che cosa non vi debbo raccontare!!! Stamatina, di prima matina - 'i 9,30 circa - mi hanno tucculiato suonando al cancello, io nel profondo della mia mente mi sono detto: "Ma cu aaazzz é?" Erano due ragazzi, un masculu e 'na fimmina sui 23/25 anni con cartella 'ntè manu. Dissi, sempre tra me e me "Chisti testimoni di Genova sunu ca ci rumpunu gli etc etc" ed invece no! 'A fimmina, parrava solo ed esclusivamente lei pirchì 'o masculo ci avevano levato la parola, si è qualificata comu funzionaria dell'ENEL con tanto di cartellino appizzato e con un sorriso spalancato mi addumanna se la facevo accomodare che aveva cose da spiegare. Io, che modestamente vedo la sera tanti programmi acculturati tipo "Striscia la notizia" "Le Iene" "Mi manda RAI TRE" risposi educatamente. "Mu dicissi di cca' cchi desidera signurina!" Ppi falla curta pirchì a storia di Orlando e paladini nun interessa, mi fici pigghiari 'u cuntrattu (ju l'haju ccu l'EDISON) mi disse ca pajavo 35 euro superchiu a bulletta e idda riempiva un modulo ca ju firmavo e tutto era a posto!!! Ci risposi che dal momento ca ella era una funzionaria ca funziona dell'ENEL che ha constatato 'u fattu avissi segnalato lo stesso e ju chi ci traseva a firmare????? Minchisss a 'stu puntu - aspetta un mumentu ca tu cuntu - si pigghiò di nibbia, "ma per ricevuta, come è bene che ce l'hajio cunzignata!" Ammucca fissa ca a machina passa! Unni quannu e comu??? Idda avissi sciutu u modulo e m'avissi fattu u cuntrattu ppi nautra ditta, già mi futteru 'na vota ... Si nni jiu tutta infumata dicennu "e pajassi chiossai" e ju ci rispusi "I sordi l'haju e fazzu curiandoli!" Ma quannu mai??? Ma poi 'ntè bulletti dell'ENEL nun c'è scritto che nessun funzionario è mandato da loro? Occhiu vivu comu 'a sarda motta!

giovedì 29 settembre 2016

A LI MATRI DI LI CARUSI di Ignazio Buttitta

             video A LI MATRI DI LI CARUSI di Ignazio Buttitta - voce Armando Carruba

I carusi sono quei ragazzini dai 6 ai 13/14 anni, per il fatto che in Sicilia il maschio è:

PICCIRIDDU    Da 1 a 5/6 anni

CARUSU            da 6 a 13 anni

PICCIOTTU      dai 14 anni (età che poteva avere il libretto di lavoro) sino ai 21 (si diventava maggiorenni a 21 anni)

OMU                  dai 21 in poi...

A LI MATRI DI LI CARUSI

Matri
chi mannati li figghi a la surfara,
ju vi dumannu:
pirchì a li vostri figghi
ci faciti l'occhi
si nun ponu vidiri lu jornu?
Pirchì ci faciti li pedi
si caminanu a grancicuni?

Nun li mannati a la surfara;
si pani nun nn'aviti
scippàtivi 'na minna,
un pezzu di mascidda
ppi sazialli.

Disidiràticci la morti chiuttostu;
megghiu un mortu 'mmenzu la casa
stinnicchiatu supra un linzolu arripizzatu,
ca lu putiti chianciri
e staricci vicinu.

Megghiu un mortu cunzatu
supra lu lettu puvireddu
di la vostra casa
cu la genti ca veni a vidillu
e si leva la coppula
mentri trasi.

Megghiu un mortu dintra
ca vurricatu sutta la surfara,
cu vuautri supra ddà terra a chianciri
a raspari ccu l'ugna
a mangiarivi li petri
a sentiri lu lamentu
e nun putirici
livari di 'ncoddu
li petri chi lu scafazzanu.

Facitili di surfuru li figghi.

Ignazio Buttitta

SICILIANANDO Armando Carruba

                                                Carcere UCCIARDONE a Palermo

CURRI QUANTU VOI, CA' T'ASPETTU
Corri quanto vuoi, son qua ad aspettarti

'Sti paroli erunu stampati supra 'u purtuni dda' Vicaria (anticu carciri 'i Palermu di piazza Marina). Oggi 'u carciri a Palermu è l'Ucciardoni chiamatu macari "I setti salmi" (ppi diri quantu è granni 'u tirrinu ddo' carciri) o "'a vignicedda".
'U vecchiu carciri di piazza Marina, arristò sempri un luogo di pena... c'è 'u palazzo dde' Tassi.   

CANZONE SICILIANA (testo I pirati a Palermo)


Arrivaru li navi
tanti navi a Palermu
li pirati sbarcaru
cu li facci di nfernu.

N'arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci) 

Tuttu l'oru all'aranci
li pirati arrubbaru
li campagni spugghiati
cu la neggia lassaru.

N'arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci) 

Li culura a lu mari
arrubbaru chi dannu!
Su mpazzuti li pisci
chi lamentu chi fannu.

N'arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci) 

A li fimmini nostri
ci scipparu di l'occhi
la lustrura e lu focu
c'addumava li specchi.

N'arrubbaru lu suli, lu suli,
arristammu allu scuru, chi scuru,
Sicilia (chianci)

GALATEO A TAVOLA (unni quannu comu?) Armando Carruba

COMU SI MANCIA 'U JAMMURU

Siti 'o risturanti, aviti davanti un piattu chinu di jammuru. 'U jammuru ppi sapillu dopu 'na sbullintata a acqua e sali, hanu statu insapuruti cull'ogghiu d'aliva chiddu illibatu extra e ppi cundimentu i sapuri, spezii, 'i ciauri tradizionali del posto. Ppi manciarli ci sunu deci cumandamenti, ecculi ccà:

1.  Mittirisi 'o coddu un tuvagghiolu granni

2.  Mittiri 'i latu, furchetta e cuteddu, nun servunu

3.  Pigghiaru 'u jammuru ccu ddu jrita e livarici i zampi ppi sucalli. Chiddi granni, i cheli, ppi putilli manciari chiddu i dintra, s'hanu a scacciari.

4.  'U jammuru ora è senza zampi. Ora s'ha vutari  versu a testa 'a crusta granni ca havi 'ntà schina. Ppi fari chistu basta mettiri n'unghia unni finisci a crusta e cumincia a cuda e isari a crusta. Docu si vedrà "u curaddu" cioè 'u vuccuni d'oru. 

5.  Si scaccia a cuda ccu ddu jta cuminciannu ddo' funnu 'nzinu a testa

6.  Sucarisi bonu bonu i jrita

7.  Si arrivota 'u jammuru; ppi livari fora "la polpa"  si 'rapunu i scorzi da i ddu parti, comu si fa con nu scampu

8.  Si sucunu i ddu scorci e macari i jrita

9.  Tenennu 'u mischinu jammuru, ccu ddu jrita i tutte e dui i manu, lo si vota ppò rittu e si mancia u "vuccuni d'oru!" insemmula di chiddu ca c'è 'nt'a cuda

10. Ppi chiddi ca nun si cuntentanu mai; ittari i scorci e zampi 'nt'a nu beddu bicchieri di vinu jancu. Arriminati bonu bonu BONU, e viviti la delizia!


Manciati jammuru? mi vuliti invitari?? a disposizione!!!
   

mercoledì 28 settembre 2016

DUBBIU di Armando Carruba

DUBBIU

Un malateddu curcatu cca' frevi
jeva spiannu a la so' mugghieri
si pircasu stirava i palitti
avissi chianciutu lacrimi fitti.
- Maritu beddu, ci rispusi idda,
ma comu mi po' fari 'sta dumanna?
l'avissitu a teniri in menti
ca haju sempri chianciutu ppi nenti!

Armando Carruba

L'OMU DI SALI di Renzino Barbera
La sicilianietà dei versi di Renzino Barbera s'avverte nella lettura delle poesie dedicate ai salinari di Trapani o ai minatori del Nisseno. 


L'OMU DI SALI

Sali, poi sali e poi sali!
E sulu muntagni di sali!
Pinsari, pì ogni palata,
quanti spaghetti cunnisci
la genti 'nt'o munnu, ch'è nata
luntanu di Trapani mia!
Sali, poi sali e poi sali!
Di picciuli?... un pizzicu sulu!
e 'nveci, di sali... palate!
Haju l'occhi abbruciati du sali;
i manu sirrati du sali;
e puru u suduri, é di sali!
E diri, ca 'u mari putissi
nun darimi sali, ma pisci...
magari salatu;
e inveci, di mia s'à scurdatu!
E restu, tra 'u suli ed 'u sali,
sunnannu muntagni di nivi,
sunnannu... e poi lu sciroccu,
ti squagghia 'a nivi 'nta faccia
e pari ca fussi... suduri
di nivi! ca scinni, ca scinni...
arriva cca ssutta e poi?... sali
e poi sali e muntagni di sali.
Chi vita scipita, 'nt'o sali!

Renzino Barbera

'A 'NA SIGNURA CA TAGGHIA SEMPRI E NUN CUSI MAI ('A VUCCA) di Armando Carruba

Sistemando le mie carte, ho trovato questi versi scritti con la rabbia in corpo! Rabbia derivante da una vigliacca, vergognosa diffamazione nei miei riguardi, che mi  colpiva nel momento più triste della mia vita. 
La calunnia e la diffamazione è la cosa più vile che si possa fare,  sapendo - come bene li parogona  Pirandello nel Berretto a sonagli, che sono come macchie d'olio,  più li vuoi levare e più s'allargano e di conseguenza sei impotente a difenderti da queste vigliaccate di gente che detta in siciliano non vale mancu 'na sputazzata.


'A 'na signura ca cusi e scusi
la bona genti ccu milli accusi
'sti versi ppi farici capiri
ca ci livassi manu, lassasti stari.
Ni canuscemu tutti a Sarausa
ppò diri la cchiù 'nfamanti cosa
chiacchiri persi, si circassi scusa,
s'antabbaccassi ca forsi m'ha pigghiatu
ppi qualchidunu di lu sò casatu?
Sbagghiu c'è! Ca comu dissi Toti
"Nun scanciamu 'i sauri ccu l'opi!"
Diu ni sarva da li sparrittera
ca ccu la lingua sempri sciuta fora
fanu usu di mala parola
ppi tagghiari di bruttu li cristiana.
Canusciu 'na "signura" a lu Zicchinu,
beddu spicchiu d'agghiu, t'assicuru;
l'hai prisenti 'na vutti di vinu
granni chiussai d'un cantaranu?
Laria, malafatta, strinchillata,
mischina veni a fari sirinata
a cu canusci 'a sò vita?
So' maritu, beddu, ca 'o spissu
cerca sordi e nun cuntu restu
ca si ti trovi a darici dinari
di sicuru tu... ti li pò scurdari.
Babba ma chiffà nun t'innaduni
ca cca' sutta propriu nun ci chiovi?
Bastava pigghiari giusti infurmazioni
ppi sapiri comu vuscu i me' dinari:
travagghiu onestu tuttu 'u jornu
sordi nun haju dumannatu a nuddu
vui nun putiti diri a stissa cosa
si sbagghiu signura vi chiedo scusa
ma sugnu 'ntò giustu e lu sapiti
e allura di mia chi vuliti???
Chi sunu 'sti petri ca tirati?
darreri 'e spaddi pirchì vili siti
e parrati si vuliti parrari
'ntà faccia, cchi vali di darreri?
Aria netta nun si scanta di trona
menu ca mai dda' tinta parola.

Armando Carruba
martedì 27 settembre 2016

CHAT - autore sconosciuto -

CHAT
Ti ho trovato
una notte per caso girando qua le là:
una parola un rigo
scritto nel silenzio di una stanza vuota.
Dopo un lungo sonno ho ripreso a vivere
la delicatezza dei tuoi sentimenti
hanno riempito il mio cuore.
Sono dedicate a te
amore queste parole
perderti significherebbe
chiudere gli occhi e tornare al
lungo sonno senza fine
(autore sconosciuto)

SICILIANANDO Armando Carruba

TUTTA 'A SCIARRA FU PPA' CUTRA
Il motivo della lite è stata la coperta

'A frasi intenni 'n mutivu ammucciatu. Nascìu dall'abitudini di rialari 'o parrinu, che assisteva 'o moribunnu, 'a cuperta funibri, e se putacasu i parrini erunu dui, fineva a sciarra. 'U Pitré cunta 'a storia di 'nomu canusciutu comu "paceri". 
'Na notti, ddu scassapagghiari ficiunu finta di sciarriarisi davanti 'a porta ddo' paceri. L'omu, 'ntà spiranza di mettiri paci, nesci ppi strata commucchiatu dda' cuperta. I dui ci sataru 'n coddu, lignati a leva pilu e ci livaru a cuperta. Trasutu 'n casa, a mugghieri ca c'addumannava 'u mutivu dda' scerra, 'u "paceri" ci rispusi suspirannu: "Tutta 'a sciarra fu ppa' cutra!".
Sempri stritta a pampina e larga 'a via... diciti 'a vostra c'haju dittu la mia.... 

TIRITERA Armando Carruba

Jvu dda' 'ntà za Milina
accattai carta vilina
ppi fari 'na bedda stidda
ccu carta, lazzu e canna.
'A stidda scattiò 'ntò celu
m'arristò 'u filu 'n manu
Armando Carruba.

CUCINA SICILIANA Armando Carruba

MARE SICILIANO A TAVOLA
BUSIATE AL RAGU' DI TONNO
(Le busiate sono una specialità di pasta fresca che prende il nome dai busi, i ferri usati per confezionarla)
Ingredienti per 4 persone:
* 500 gr di busiate
* 300 gr di tonno fresco
* 700 gr di pomodori maturi
* 1 ciuffo di basilico
* 1 spicchio d'aglio
* 1 ciuffo di menta
* 1/2 cipolla
* 1 foglia di alloro
* vino bianco secco
* olio extravergine d'oliva
* sale e pepe.
Lasciate il tonno a bagno in acqua e sale per un'ora, poi, sgocciolatelo, asciugatelo e tagliatelo a dadini, dopo aver eliminato la pelle.
Affettate la cipolla e lasciatela appassire in un tegame con 4 cucchiai di olio; aggiungete i pomodori pelati, privati dei semi e sminuzzati, le foglie di basilico, una presa di sale e una spolverata di pepe e cuocete per 10 minuti. Fate imbiondire l'aglio in una padella con 5 cucchiai d'olio e l'alloro; unite il pesce e rosolatelo, rigirandolo nel condimento. Bagnate con il vino e aspettate che sia evaporato; quindi eliminate l'aglio e versate il sugo del pomodoro. Incorporate poca acqua calda; cospargete di menta sminuzzata e proseguite la cottura per circa 20 minuti. Lessate la pasta in abbondante acqua salata con 1 cucchiaio d'olio; sgocciolatela e ripassatela in padella con il ragù del tonno

lunedì 26 settembre 2016

SICILIANANDO Armando CarrubaDARI UN CINCU E CINQUANTACINCU
Dare un cinque e cinquantacinque

Dari 'na gran timpulata ca lassa 'ntà faccia 'a stampa dde' cincu irita. Dunca 5 e 5 = 55 'Ntò jocu 'i lottu, manu 'sta ppi 5 e ddu mani 55.

sabato 24 settembre 2016

SICILIANANDO Armando Carruba


UNU, PPI' NUN SAPIRI NENTI, PIGGHIAU TRENT'ANNI DI GALERA
Uno, per non sapere niente, prese trent'anni di carcere

Comu ppì diri ca sa sapiri sempri fari valiri 'i propri raggiuni e mai darisi ppi vintu. Si dici puru "Unu ppì nun parrari fu vurricatu vivu!" e  si cunta ca a Catania campava Sidoru Viulinu ca giriava 'o Furtinu e 'a Za Lisa.  Sidoru, co sò viulinu, levava 'a vita a chiddi ca stavanu 'ntè cantini o nei funnaci, e c'è macari 'i diri ca iddu nun pigghiava sordi o manciari ma sulu bicchieri 'i vinu, ppi cui sempri 'mbriacu. A sira si jttava 'n terra unni vineva vineva. 'Na notti, duranti l'epidemia spagnola ddo' 1918, 'u poviru Sidoru scanciatu ppi mortu, fu carricatu 'ntà 'n carru ca giriavunu ppé strati carricannu morti. Purtatu all'obitoriu, Sidoru e u so' viulinu si truvava 'mmenzu 'e morti. A un certu puntu s'arrisbigghiò e si misi a sunari. ?u scantazzu ca si pigghiaru bicchina e custodi presenti... ancora oggi si cunta 'stu fattu!
Stritta 'a fogghia larga 'a via diciti 'a vostra c'haju dittu 'a mia... 

venerdì 23 settembre 2016

PINZERI di Armando CarrubaNun chiovi cchiù
supra 'u tempu passatu,
ristò a nustalgia
dde' riordi.
'Ntà 'stu celu niuru
s'arruspigghia 'u suli,
e 'i prima matina
'i nostri sonni 'i carusi
abbolunu cche' cumeti
pp'acchiappari 'u suli.
Armando Carruba (23.9.2016) 

'A ME' TERRA di Armando Carruba

LA ME' TERRA
La me' terra
è fatta di suli
e 'u so' mari
nun finisci mai.
Havi campi di ciuri
e arvuli granni
ca toccunu 'u celu.
La me' terra
è nu jardinu
ccu li rosi
ca s'annacanu 'o ventu
e canzuni
c'addurmisciunu 'a luna.
La me terra
è 'nta trenu ca parti
chinu 'i spiranza
ppé strati ddò munnu,
è un tummuni 'nto passatu,
un cantu d'amuri
pp'arrusbigghiari
un suli addurmisciutu.
Armando Carruba

LA MIA TERRA - La mia terra/ è fatta di sole/ e il suo mare/ non finisce mai/ Ha campi di fiori/ e alberi grandi/ che toccano il cielo/ La mia terra/ è un giardino/ con le rose/ che si dondolano al vento/ e canzoni/ che addormentano la luna/ La mia terra/ è in un treno che parte/ pieno di speranza/ per le strade del mondo/ è un tuffo nel passato/ un canto d'amore/ per svegliarer/ un sole addormentato...


giovedì 22 settembre 2016

'A ME' CANUZZA di Armando Carruba

Eccu ccà! prisentu a me' canuzza
dicitimillu si nun è bidduzza,
tra nuautri c'è 'na bedda 'ntisa
ni cunfidamu sempri ogni cosa.

Appena m'arruspigghiu 'a matina
di lu cafè mi porta 'na tazzina
e poi ppi nun farimi furriari
'ntà 'u tavulu trovu 'u giurnali.

E' 'na canuzza troppu intralligenti
ppi falla cuntenta ci voli nenti
beni mi voli,  sai idda chi fà?
pari c'abbaia ma mi chiama papà!

Armando Carruba (22.9.2016)

LA MIA CAGNOLINA - Eccola qua! presento la mia cagnolina/ ditemi se non è carina/ tra noi c'è una bella intesa/ ci confidiamo sempre ogni cosa/ Appena mi sveglio la mattina/ di caffè mi porta una tazzina/ e poi per non farmi girare a vuoto/ sul tavolo trovo il giornale!/ E' una cagnolina troppo intelligente/ per farla contenta non ci vuole niente/ Mi vuole bene e sai cosa fà?/ sembra che abbaia ma mi chiama papà!
CUCINA SICILIANA DI MARE - Armando Carruba -

ORATA 'RRUSTUTA CU CIAURU
'Ngridienti ppi 3 cristiani:
* 1 orata ca pisa chiossai di 1 kg
* 'Na para di ramitti di finocchiu sarvaggiu
* 'N puzzuddu i cipudda
* Mezzu bicchieri di vinu jancu
* 80 gr di burru
* 1 limuni
* 'Na sponza di rìjnu
* sali e spezzi q.b.
Svintrari e nnittati l'orata, lavatila e poi sciucàtila: 'Ntà spacca dda' panza trasiricci pizzudditta 'i cipudda e punti 'i finocchiu sarvaggiu.
'Nton tijaneddu méttiri a sciògghiri 'u burru, poi juncirici mezzu bicchieri di vinu jancu, 'u sucu di menzu limuni, sali e spezzi a piaciri: cu 'sta salsetta ciaurusa cùnniri 'u pisci sirvénnusi di 'na sponza di rìjnu.
Sistimari l'orata supra 'a 'rarigghia cu bràcia ardenti e cucinalla ppi 'na trintina 'i minuti, girannula 'na para 'i voti e cunnénnula o spissu ca salsetta ciaurusa.
ORATA ARROSTITA CON AROMI
Ingredienti per 4 persone:
* 1 orata che pesi più di 1 chilo
* alcuni ramoscelli di finocchio selvatico
* un pezzetto di cipolla
* mezzo bicchiere di vino bianco
* 80 gr di burro
* un limone
* un ciuffo di origano
* sale e pepe q.b.
Sventrare e nettare l'orata, lavarla e poi asciugarla, nell'apertura ventrale introdurre pezzetti di cipolla e cime di finocchietto selvatico.
In un tegamino mettere a fondere il burro, poi aggiungervi mezzo bicchiere di vino bianco, il succo di mezzo limone, sale e pepe a piacere: con questa salsetta di aromi gradevoli spennellare il pesce servendosi di un ciuffo d'origano.
Sistemare l'orata su una graticola posta su brace a fuoco vivo e cuocerla per circa trenta minuti, rivoltandola un paio di volte e spennellandola frequentemente con la salsetta di aromi gradevoli.

armando.carruba@email.it

SICILIANANDO - Armando Carruba -


A CCU' VOLI FARI SURDATU, MANCIARI, VIVIRI E STARI CURCATU, QUANNU E' URA 'I FARI 'A GUERRA, PANZA ALL'ARIA E CULU 'N TERRA!
Ci vuole fare il soldato, Mangiare, bere e stare coricato. Quando è ora di fare la guerra, (finisce) pancia in aria e culo per terra...

E ppi 'sta scaciuni morto defunto! C'è 'na tiritera ca cantavumu di picciriddi... 'u sacciu ca 'a sapiti tutti, ma a sapiti tutta pappiddaveru o 'nzinu "scuppamu 'u culu 'n terra o 'ntappa 'u culu 'n terra" ??? Eccu ccà:

Dumani é duminica
cci tagghiamu 'a testa a Minica
Minica nun c'é
cci tagghiamu 'a testa 'o re.
'U re é malatu
cci tagghiamu 'a testa 'o surdatu
'U surdatu va a la guerra
e 'ntappa u culu 'n terra.
'U 'ntappa leggiu leggiu
pirchì dumani va 'o culleggiu
'u 'ntappa forti forti
pirchì dumani va a la morti
cci accattamu 'n terzu di vinu
e cci lu fricamu 'ntò cularinu!

mercoledì 21 settembre 2016

LUMI A MARI - popolare - (trasposizione in dialetto siciliano Armando Carruba)I lumi a mari, sunu i fucati di S. Elmu ca i marinara vidunu a mari 'nté notti i timpesta. Sant'Elmu campava di 'limosini, tutti ci davanu qualchi cosa ca c'abbastava, finu a quannu nun ci morsi un frati e ci lassò setti fimmineddi p sfamari. Chi cosa puteva fari? Si raccumannò 'o Signuri ca ci mannò un giganti (era San Cristofuru) ccu 'na lanterna addumata.

- 'Na lanterna? chi n'haju a fari?
- 'Nté nuttati i malu tempu, adduma 'stu lumi e fa lustru 'e poviri cuntrabbanneri ca ssu in periculu, c'appoi si levunu l'obbligu

Di tannu, a San Elmu nun mancò mai l'aiutu dde' cuntrabbanneri ppi iddu e ppe' setti niputeddi. N'hanu passatu anni ca San Elmu è mortu; ma quannu i marinara 'u prejunu 'nté notti i timpesta, iddu scinni ddo' celu e adduma a lanterna....
Larga 'a fogghia, stritta 'a via... diciti 'a vostra c'haju dittu 'a mia....

PPI TIA Armando Carruba

Ppi tia giuiuzza bedda ca vidi
e nun ti renni cuntu e tu cridi.
e comu 'u viddanu, fai erba
miscannu tuttu cu la tò ramigna

Alluntani ccu voli 'u tò beni
ccu la parola giusta ppò diri
cerchi d'acchiappari li tò chimeri
ca restano sempri tali e quali

Ca 'u Signuri ti pozza aiutari
ju ti auguru sempri tantu beni
senza 'nteressi e tu lu sai
beni ti vogghiu nun scurdarlu mai

Armando Carruba

CUCINA SICILIANA - Armando Carruba -

ARANCINI 'I MARI
'Ngridienti
* 1 bustina 'i zaffirana
* 1 cipudda, 1 spicchiu d'agghiu
* 3 ova
* 300 gr 'i pisci 'i suppa
* 4 pumarori pilati
* 400 gr 'i risu
* 50 gr 'i parmigianu 'rattatu
* farina, panirattatu
* ogghiu bonu d'aliva
* vinu jancu
'Ntà 'na pignata funnuta, lissati 'u risu. sculatilu, juncitici 'u zaffiranu, l'ova sbattuti, 'u parmigianu 'rattatu e arriminati bonu. 'Ntò mentri, 'ntà 'n tianu granni fati rusulari 'ntà l'ogghiu cauru cauru l'agghiu e 'a cipudda e juncitici i pumarori pilati e 'u pisci. Juncitici 'u vinu, lassatilu svaniri e purtati tuttu a cottura. Pigghiati anticchia d'impastu 'i risu e faciti 'na conca, mittitici 'u ripienu, e cummigghiatula ccu autru risu. Passati l'arancini prima 'ntà farina, poi 'ntà l'ova sbattuti e 'ntò panirattatu. Frjitili 'nt'abbunanti ogghiu vugghienti, sculatili bonu bonu e serviteli cauri.
ARANCINI DI MARE
Ingredianti
* 1 bustina di zafferano
* 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio
* 3 uova
* 300 gr di pesce di zuppa
* 4 pomodori pelati
* 400 gr di riso
* 50 gr di parmigiano grattugiato
* farina, pangrattato
* olio extravergine d'oliva
* vino bianco
In una pentola capiente lessate il riso. Scolatelo, aggiungete lo zafferano, le uova sbattute, il parmigiano grattugiato e mescolate per bene. Nel frattempo, in un tegame capiente fate fate rosolare in olio bollente l'aglio e la cipolla e aggiungete i pomodori pelati e il pesce. Aggiungete il vino, lasciatelo evaporare e portate tutto a cottura. Prendete un po' dell'impasto di riso e formate una conca, riempitela con del ripieno e coprite con altro riso. Passate gli arancini così ottenuti prima nella farina, poi nelle uova sbattute e nel pangrattato. Friggeteli in abbondante olio bollente, scolateli bene e serviteli caldi.

VARCA di Armando Carruba

Varca ca ti sfasciasti
'ntà li scogghi
cunta a' lu mari
storii di genti
ca parteru
'i terre luntani
ppi lassari
ccà miseri e chianti.
Cunta varca
a lu mari
ca jsti a mòriri
stanca
'i 'na vita di viaggi
'i spiranza
'ntà nu scogghiu
ppi na vita
ca nun è vita
Cunta varca....
lu mari chianci
'i so' figghi
e l'abbrazza
ccu 'na carizza
dill'unna...

Armando Carruba (21.9.2016)
SICILIANANDO Armando Carruba


HAJU RAGGIUNI E MI LA MANCIU SQUARATA
Ho ragione e me la devo mangiare scotta

Si dici accussì quannu, macari avennu centu canni di raggiuni, s'ha suppurtari ccu dici 'u cuntrariu. Accussì quannu 'u maritu si lamenta pirchì 'a pasta è squarata e 'a mugghieri, nun putennu ammucciari 'u suli cca' riti, ci rispunni "Hai raggiuni!" 

martedì 20 settembre 2016

AMURI MIU di Armando Carruba

AMURI MIU

'Nta 'stu jocu
d'amuri...
ju mi nni staju mutu
'u veru amuri
non havi bisognu
'i paroli;
trasi 'ntò cori
di ccù sapi ascutari
e tu, 'n jornu
forsi...
'u lassi trasiri

Armando Carruba


AMORE MIO – In questo gioco/ d’amore…/ me ne sto zitto/ il vero amore/ non ha bisogno/ di parole/ entra nel cuore/ di chi sa ascoltare/ e tu, un giorno/ forse/ lo lasci entrare.

CHIOVI CHIOVI CHIOVI - popolare -

CHIOVI CHIOVI CHIOVI
Chiovi, chiovi, chiovi
'a jatta fa li provi
lu surci si marita
cu la coppula di sita;
la coppula si vagna
la jatta si la mancia;
lu surci fa zì ziu,
tuttu 'nzemmula murìu


popolare

SICILIANANDO Armando Carruba

FARI VIDIRI CA' 'U SIGNURI MORI DI FRIDDU
Far vedere che il Signore muore di freddo

Fari finta di mòriri 'i fami, dumannari aiutu a chistu e chiddu e 'ntò mentri sciacqua Rosa ebbiva Agnesa!

lunedì 19 settembre 2016

LU VECCHIU CARRITTERI di Nico Coniglione

Spesso vado a curiosare in quei carrettini dove vendono libri usati, li giro e li rigiro, le mani inevitabilmente si sporcano ma alla fine la contentezza in cuore d'aver acquistato a poco prezzo la gioia della lettura del testo e degli appunti che sovente si trovano.
Questa poesia che vi propongo è di NICO CONIGLIONE dal suo volumetto di liriche siciliane PICUNIANNU del 1981 per EDIZ. COOPERATIVA CATANIA MONTE. 
armando carruba

LU VECCHIU CARRITTERI

Agghiorna...
Lu vecchiu carritteri
apri lu purteddu
e guarda lu riverburu 'nta lu mari...
Ricorda l'ura
di la 'mpajatura di lu mulu
e di lu primu viaggiu
a la lanterna.

Nico Coniglione

SICILIANANDO Armando Carruba

RISTARI PPI SPISI

Si diceva accussì ppi ddì picciotte ca ristavanu monache i casa, pirchì nun arriniscevanu a truvari maritu

domenica 18 settembre 2016

SICILIANANDO Armando Carruba


JU NUN C'ERA E SU C'ERA DURMEVA!
Io non mi trovavo lì e anche se c'ero, dormivo!

Su aviti 'n amicu ca nun si voli mancu lavari li manu comu Pilatu ppi nun sfardari 'u sapuni, ittatilu 'ntà munnizza... ma no a differenziata 'ntà munnizza!
Ragiuna accussì ccu nun voli mai pigghiari posizioni macari di fronti a fatti evidenti, comu unu dei tri signi - nun vidu, nun sentu, nun parru - 'N amicu daccussì megghiu pirdillu ca truvallu

sabato 17 settembre 2016

NUN TI LASSU SARAUSA di Armando Carruba

Sarausa mia, scogghiu anticu
ca li me' sonni teni 'nta 'n casciolu,
nun diri a lu ventu ca, di nicu,
avissi pigghiatu 'u trenu a volu.
Pi jiri unni, poi, m''u sai diri?
a travagghiari luntanu a' stranìa,
e cu lu cori sempri a suffriri
cuntannu peni, pinzannu a tia...
Megghiu pani duru a la me' casa
'nta 'sta citati ca mi vitti nicu;
megghiu vasuna di la me' carusa
ca stari sutta 'n celu nimicu.
E si 'n jiornu mi vinni 'stu pinzeru,
di partiri pi unni veni veni,
trascuranza nun fu, a diri 'u veru,
pirchì haju a tia 'nt''e me' vini.
Ti amu, duci, bedda Sarausa,
mi piaci lu to' celu, lu to' mari,
lu portu, Ortigia e ogni cosa,
pirchì si' rara, ca ti fai talìari.
Ma si distinu vo' ca n'hamu a jiri
purtannu lu ciauru di sta terra,
lu dìsiu è chiddu di turnari,
pirchì nun c'è città ca t'assumigghia.

NON TI LASCIO, SIRACUSA - Siracusa mia, scoglio anrico, che i miei sogni tieni in un cassetto, non dire al vento che da giovane avrei preso un treno a volo! Per andare dove, dimmelo? a lavorare lontano, in terra straniera, con la sofferenza in cuore, a raccontarmi le mie pene pensandoti. Meglio pane duro a casa mia, in questa città che mi ha visto piccolo; meglio baci della mia ragazza che stare sotto un cielo nemico. E se un giorno mi è venuto il pensiero di partire, non fu per farti offesa, per andare dove capita capita, perchè ti ho nelle mie vene. Ti amo, dolce e bella Siracusa, mi piace il tuo cielo, il tuo mare, il porto, Ortigia e ogni cosa, perchè sei bella, tanto che ti fai guardare. Ma se il destino vuole che dobbiamo partire, portandoci l'odore di questa terra, il desiderio è quello di ritornare perchè non c'è città che ti somigli.

ARANCE ROSSE DI SICILIA - Armando Carruba

La Sicilia profuma ovunque di zagara e di arance: moro, sanguinella, biondo, tarocco, varietà diverse ricche di sapori e di principi vitali. Furono gli arabi durante il loro dominio, ad importare l'arancia amara in Sicilia, ma soltanto nel XVI secolo fu introdotta l'arancia dolce proveniente dalla Cina. 
Oggi la zona in cui si riscontra una coltivazione intensiva è la Piana di Catania, nei territori di Paternò, Ramacca, Francofonte. In queste zone viene coltivata l'arancia rossa nelle varietà del tarocco, moro e sanguinella.
Altra zona di recente coltivazione è quella di Ribera, specializzata nella coltura delle arance bionde. Le arance prodotte nell'area della Piana di Catania e nel triangolo agrumetato Lentini, Carlentini e Francofonte possono fregiarsi del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta).
L'arancia rossa contiene molti principi attivi: ricca di acidi che compensano gli zuccheri; contiene numerosi minerali (calcio, ferro, fosforo, selenio), vitamine (C, B1, B2, A) e pochi grassi.
Dopo le grandi crisi degli ultimi anni, comunque, oggi molti concordano su un futuro roseo dell'arancia rossa. Speriamo che non sia solo un gioco di...colori.

PASTA FRITTA A' SARAUSANA - Armando Carruba -

Fra le leggende vere che si tramandono, si racconta che Don Francesco Bonanno Principe di Cattolica e Roccafiorita (1735) allorquando era consigliere Aulico di Vittorio Amedeo di Savoia e di Carlo VI e prender doveva una importante decisione per consigliare il Sovrano, ordinasse al suo monsù (cuoco) un piatto di pasta fritta alla Siracusana.
Questa pietanza, leggera alla digestione, eccitante al cervello, e con qualità divinatorie, faceva sì che i consigli dati erano frai migliori.
Eccone la ricetta:
- Una congrua quantità di "capelli d'angelo" cotti a fuoco lento da raggiungere appena lo "scotto". Indi, girando e rigirando con un forchetto si fanno delle polpette di pasta non troppo grandi.
Le polpette si friggono con la sugna finchè la parte esteriore diventi dorata, caramellata, e l'interiore morbida. Le così dette polpette si inaffiano con miele nero e caldo dei monti Iblei.
Questo cibo fu creato da un diplomatico per dare al Sovrano consigli certo a favore del suo popolo senza convergenze machavelliche, sino a quaranta o cinquanta anni fa fu il mangiare igienico e vitaminico usato dai siracusani nei momenti di maggior gioia o di carestia e dava forza a poveri e ricchi.

TIRITERA - popolare -

TIRITERA DU CHICCHIRICHI'

Chicchirichì
cuccurucù
- Fattu cu chi?
- C'un còcciu 'i sali!
chicchirichì
cuccurucù
Me' mammuzza
avia nu jaddu
chicchirichì
cuccurucù
chi cantava
notti e jornu
chicchirichì
cuccurucù
nun faceva
'bbintari a nuddu
chicchirichì
cuccurucù
nun faceva
dòrmiri a nuddu
chicchirichì
cuccurucù
Me' papà
ci tirò 'u coddu
chicchirichì
cuccurucù
nu manciammu
ccu sali e spezzi
chicchirichì
cuccurucù
semu sazi
e suddusfatti
chicchirichì
cuccurucù
ora 'bbintamu
e durmemu tutti.
chicchirichì
cuccurucù

(popolare)

SICILIANANDO Armando Carruba

SICILIANANDO
ESSIRI 'NTA' LI CENTU MISSI
Essere nelle cento messe
'ssiri 'nté vai... ma VAI accussì! tantu che ci vulissi l'aiutu di centu missi!