giovedì 29 settembre 2016

A LI MATRI DI LI CARUSI di Ignazio Buttitta

             video A LI MATRI DI LI CARUSI di Ignazio Buttitta - voce Armando Carruba

I carusi sono quei ragazzini dai 6 ai 13/14 anni, per il fatto che in Sicilia il maschio è:

PICCIRIDDU    Da 1 a 5/6 anni

CARUSU            da 6 a 13 anni

PICCIOTTU      dai 14 anni (età che poteva avere il libretto di lavoro) sino ai 21 (si diventava maggiorenni a 21 anni)

OMU                  dai 21 in poi...

A LI MATRI DI LI CARUSI

Matri
chi mannati li figghi a la surfara,
ju vi dumannu:
pirchì a li vostri figghi
ci faciti l'occhi
si nun ponu vidiri lu jornu?
Pirchì ci faciti li pedi
si caminanu a grancicuni?

Nun li mannati a la surfara;
si pani nun nn'aviti
scippàtivi 'na minna,
un pezzu di mascidda
ppi sazialli.

Disidiràticci la morti chiuttostu;
megghiu un mortu 'mmenzu la casa
stinnicchiatu supra un linzolu arripizzatu,
ca lu putiti chianciri
e staricci vicinu.

Megghiu un mortu cunzatu
supra lu lettu puvireddu
di la vostra casa
cu la genti ca veni a vidillu
e si leva la coppula
mentri trasi.

Megghiu un mortu dintra
ca vurricatu sutta la surfara,
cu vuautri supra ddà terra a chianciri
a raspari ccu l'ugna
a mangiarivi li petri
a sentiri lu lamentu
e nun putirici
livari di 'ncoddu
li petri chi lu scafazzanu.

Facitili di surfuru li figghi.

Ignazio Buttitta

Nessun commento: