martedì 27 settembre 2016

SICILIANANDO Armando Carruba

TUTTA 'A SCIARRA FU PPA' CUTRA
Il motivo della lite è stata la coperta

'A frasi intenni 'n mutivu ammucciatu. Nascìu dall'abitudini di rialari 'o parrinu, che assisteva 'o moribunnu, 'a cuperta funibri, e se putacasu i parrini erunu dui, fineva a sciarra. 'U Pitré cunta 'a storia di 'nomu canusciutu comu "paceri". 
'Na notti, ddu scassapagghiari ficiunu finta di sciarriarisi davanti 'a porta ddo' paceri. L'omu, 'ntà spiranza di mettiri paci, nesci ppi strata commucchiatu dda' cuperta. I dui ci sataru 'n coddu, lignati a leva pilu e ci livaru a cuperta. Trasutu 'n casa, a mugghieri ca c'addumannava 'u mutivu dda' scerra, 'u "paceri" ci rispusi suspirannu: "Tutta 'a sciarra fu ppa' cutra!".
Sempri stritta a pampina e larga 'a via... diciti 'a vostra c'haju dittu la mia.... 

Nessun commento: