mercoledì 28 settembre 2016

'A 'NA SIGNURA CA TAGGHIA SEMPRI E NUN CUSI MAI ('A VUCCA) di Armando Carruba

Sistemando le mie carte, ho trovato questi versi scritti con la rabbia in corpo! Rabbia derivante da una vigliacca, vergognosa diffamazione nei miei riguardi, che mi  colpiva nel momento più triste della mia vita. 
La calunnia e la diffamazione è la cosa più vile che si possa fare,  sapendo - come bene li parogona  Pirandello nel Berretto a sonagli, che sono come macchie d'olio,  più li vuoi levare e più s'allargano e di conseguenza sei impotente a difenderti da queste vigliaccate di gente che detta in siciliano non vale mancu 'na sputazzata.


'A 'na signura ca cusi e scusi
la bona genti ccu milli accusi
'sti versi ppi farici capiri
ca ci livassi manu, lassasti stari.
Ni canuscemu tutti a Sarausa
ppò diri la cchiù 'nfamanti cosa
chiacchiri persi, si circassi scusa,
s'antabbaccassi ca forsi m'ha pigghiatu
ppi qualchidunu di lu sò casatu?
Sbagghiu c'è! Ca comu dissi Toti
"Nun scanciamu 'i sauri ccu l'opi!"
Diu ni sarva da li sparrittera
ca ccu la lingua sempri sciuta fora
fanu usu di mala parola
ppi tagghiari di bruttu li cristiana.
Canusciu 'na "signura" a lu Zicchinu,
beddu spicchiu d'agghiu, t'assicuru;
l'hai prisenti 'na vutti di vinu
granni chiussai d'un cantaranu?
Laria, malafatta, strinchillata,
mischina veni a fari sirinata
a cu canusci 'a sò vita?
So' maritu, beddu, ca 'o spissu
cerca sordi e nun cuntu restu
ca si ti trovi a darici dinari
di sicuru tu... ti li pò scurdari.
Babba ma chiffà nun t'innaduni
ca cca' sutta propriu nun ci chiovi?
Bastava pigghiari giusti infurmazioni
ppi sapiri comu vuscu i me' dinari:
travagghiu onestu tuttu 'u jornu
sordi nun haju dumannatu a nuddu
vui nun putiti diri a stissa cosa
si sbagghiu signura vi chiedo scusa
ma sugnu 'ntò giustu e lu sapiti
e allura di mia chi vuliti???
Chi sunu 'sti petri ca tirati?
darreri 'e spaddi pirchì vili siti
e parrati si vuliti parrari
'ntà faccia, cchi vali di darreri?
Aria netta nun si scanta di trona
menu ca mai dda' tinta parola.

Armando Carruba
Nessun commento: