venerdì 7 aprile 2017

CANTI D'AMORE POPOLARI DI MILENA CL raccolti da Arturo Petix lettore Armando Carruba

A
Affaccia a la finestra o luna sfera
quantu ti cantu la ma vita amara
facci di luna cuoddu di gulera
cielu ca la ma vita l'arripara.
Si tu si l'asta ia sugnu la bannera
si tu si santa ia sugnu la vara,
sta canzuna è pi tia donna sincera,
d'unu ca canta la so vita amara

Affaccia a la finestra, o rosa amata
- ca pi 'na rosa ci appizzu la vita! -
quannu ti viiu a la finestra amata,
bedda, mi tiri cu la calamita;
pi vidiri unni dùormi o si curcata
oh Dia! C'addivintassi taddarita!
Ca t'aiu amuri, o schetta o maritata
a pena d'appizzarici la vita!

Affaccia a la finestra o gran prisenza
ca di lu suli mi fa la simiglianza,
si china di virtuti e sapienza
nissunu ti po' mettiri mancanza.
Lu to' cori e lu mia...'un c'è diffirenza
vanu precisi comu 'na vilanza
ma quannu finirà sta diffidenza?
Quannu duormu cu tia, 'n unica stanza!

Affaccia a la finestra, o Cuncittina
ca quannu affacci tu, affaccia la luna!
Vùogliu ca rìesti sempri a mia vicina
sempri vicina di la ma pirsuna!
La to facciuzza, simpatica e fina
ca ie chiù bedda assai di la luna,
nun canciu pi antra amanyi, a Cuncittina
mancu siddu n'avissi a miliuna!

Affaccia a la finestra, amata Dia
adurnata di fronzi e di biddizzi
- O testa timiraria, o mentri ria
comu arrivari vua a tanti antizzi?
- Ia pi li to binigni e curtisia
ribbassari mi vuogliu a li to antizzi
e sugnu sposta a cuntintari a tia
ti dugnu l'uocchi, lu piettu e li trizzi

Affaccia bella, ca ti po affacciari
ca si lu pìernu di li setti sferi,
affaccia ca ti vuogliu 'ncatinari
'na spatulidda 'n miezzu a li penzeri;
Di fori Regnu ti vinni a truvari
cu li vilanzi d'oru e li piseri;
Fammi, ssi gioi to, bella pisari
ca sugnu l'arginteri, l'arginteri!

(Canto popolare di Milena CL raccolto da Arturo Petix) Nessun commento: