venerdì 9 febbraio 2018

ISOLA DEI FAMOSI

Carissimi amici, è inutili d''n pilu ni fanu 'n travu sissignura. Di unni giri e furrìi trovi Eva...Eva... e Eva... Quali Eva? Non facisse l'intontoro ca lei a canusce cchiù megghiu ancora assai di mia, chi ci pareva quella d'Adamo e Eva e paradiso terrestre? Una fac simile! Eva Henger la nota attrice per adulti (accussì la definiscono per non dire attrice porno), che oramai nei reality c'è questa usanza, oggi a l'anno c'era Malena orgogliosissima d'essere attrice per adulti e cuntita idda cuntenti tutti, st'anno c'era Eva la bellissima Eva. Idda si aveva fattu u cuntu di fari 'na bedda isola, visibilità a tinchitè, sordi macari e contratti a mai finiri 'na vota finuta l'avventura. Vinni un tronista di misteri tronista, chiddi ca cumparunu 'nta Maria a mugghieri i Custanzu e ccu sta cumparsa campanu facennu cumparsati ... bella vita si durassi! Ppi falla brevi Francesco la nominò in nominescion (u sacciu comu si scrivi...) e idda arristo' comu a chiddu ca c'ha visti etc etc onde ppi cui ha dovuto abbandonare l'isola dei famosi che famosi non sono ma di cumparsa. A stu puntu, aspetta un mumentu ca tu cuntu, isò u itu da manu e disse ca Francesco aveva fumatu droga majurana e che se l'acchiapavunu unni si truvavunu arrestati tutti. Arristamu tutti alliccuti???!!! Ma quannu mai? Cioè pirchì nun ha parratu prima e non ca ti nna ghiri??? Fattu sta ca macari Francesco lassò l'isolo ppi fara la bedda cumparsa e difinnirisi dalle accuse dell'attrice per adulti. Ed è da quannu cuminciò sta storia ca nun passa un mumentu ca cu cunta ci junci sempri qualchi cosa. Ma Eva pirchì nun si faceva i aaazzz so'? Chi ci varagna? Ah chi cosa nun si fa ppi farisi vidiri in TV .... ! Senza jabbu e maravigghia

Nessun commento: