venerdì 11 maggio 2018

L'OMU 'I CASA Armando Carruba

- Giuvanni, ccu cumanna a' to' casa?
- Carmelu, chi dumanna fai scusa?
- Ma è veru ca tu lavi 'i piatti?
- Certu! 'i bicchieri e li furchetti
lavu 'n terra, tutta 'a robba stiru
ppo' manciari n'arreri nun mi tiru!
- Ma scusa e to' mugghieri Desireè?
- Chi ci trasi? Idda si lava da se!

Nessun commento: