domenica 18 giugno 2017

LUI & LEI in due battute - Armando Carruba -


LUI - Amuri miu, è vero... ca è veru, ca sugnu 'u primu omu ca dormi ccu tia?
LEI - A diri 'u veru... se ti metti a dormiri... è vero!

Nessun commento: