lunedì 31 ottobre 2016

ASPITTANNU 'I MURTICEDDI di Nzino Daniele

Je'di tantu tempu ca vegnu nta stu locu senza rripusari
E criritimi ca n'un c'è gnornu senza nciuri di purtari
Mentri ca caminu di cca e ddi dda
Vaiu taliannu viru unni riposunu sti murtisceddi ddu gnunati e mi pari ca cert'uni di tutti su scurdari
Si leggiunu nte lapidi dedichi srazza cori
Mi Vanu l'occhi nte buche' e n'un c'è mancu nciuri
Ma chiddi ca semu ancora nvita e putemu caminari quacchi cciuri jemiccillu a purtari
Arrifriscamula l'armuzza de morti nunn'ibbanunamu
Ca dopo stu ((sacrificiu)) cchiu' megghiu ni sintemu
Discemu ca li murtisceddi virunu tutticosi ogni mumentu
Ma nui ni cumpurtamu cu friddizza e scustamentu
Quantu straziu u jornu do distaccu
Rira chianti e tirati di capiddi
E appena passunu tri gghiorna ni scurdamu di iddi.
Ma nta ddu marmuru cu ddi scritti chini d'amuri chi vulemu fari capiri ca su sempri nte nosri cori?
O cci scrivemu tantu pi ...spaddari sciatu
E poi cu avutu avutu e ccu ha datu ha datu?
I muttisceddi Vanu rispittati
Macari ca n'un si cci va tutti li jurnati
Ma di tantu ntantu davanti a dda fotografia
Mittemiccillu nciuri ca l'armuzza bbiniritta
S'arricria
Matri,patri,figghi,parenti,ggiuvini o vicchiareddi
Tinemunnillu nta menti ca Vanu rrispittati tutti sti murtisceddi.
Nzinu Daniele

Nessun commento: