lunedì 3 ottobre 2016

CONTRODANZA CUMANNATA popolare

CONTRODANZA CUMANNATA
A tutti l'amici, vi raccumannu
'nta 'sta quatrigghia di nun sbagghiari
siciliana vi la cumannu
pirchì tutti n'hamu 'a capiri
Forza! musica prufissuri!
Amici cari, ppi cuminciari
'nu turdumé (1) v'aviti 'a fari
Manu, manuzza, tinitila stritta
girati tutti ppi manu dritta
Gira girannu la fimmina stanca
girati tutti ppi manu manca
Sempri accussì vui vi stancati
fussi megghiu mi v'a canciati
Canciati arreri, picciotti cari
cche' sempri bonu lu variari
E ssì chissa nun vi piaci cchiù
tutta a 'na vota canciatini dui
Ora vi dicu 'na paruledda
ognunu si cerca 'a so' fimminedda
Boni ci jemu sta siratina
furmati tutti 'na gran catina
Tutti li fimmini avanti aviti 'a Jiri
e a giriari v'aviti a mittiri
L'omini ppi nun imitari
a lu cuntré aviti 'a giriari
Lassala sula la fimmina è brutta
forza picciotti infilativi 'i sutta
Lega di fimmini nun c'è chiffari
'sta pinitenza s'havi 'a canciari
Sempri accussì vui vi stancati
mittitivi a bracciu e poi caminati
Faciti tutti la stissa via
e arristati avanti di mia
Facci ccu facci e ccu li manu junti
priparativi ppi lu gran ponti
E trasi trasi la squadra tutta
a dui a dui infilamuni sutta
Sempri accussì vui vi stancati
mittitivi a bracciu e poi caminati
Boni ci jemu sta siratina
furmati tutti 'na gran catina
Attinzioni si v'arrinesci
faciti tutti lu trasi e nesci
Attinzioni d'un pasticcè (2)
vutati l'omini ppi lu cuntrè
Boni ci jemu 'sta siratina
furmati tutti 'na gran catina
Sempri accussì vui vi stancati
mittitivi a bracciu e poi caminati
Faciti tutti la stissa via
e firmativi avanti di mia
Omini e fimmini senza strapazzu
làssativi jiri di sutta lu brazzu
e mittitivi facci cu facci
Attinzioni d'un pasticcé
e cuminciati lu gran criscé (3)
Sempri accussì vui vi stancati
mittìtivi a bracciu e poi caminati

(1) turdumé = giro
(2) pasticcé = pasticcio

(3) criscé = crescendo

Nessun commento: