venerdì 30 dicembre 2016

MIZZICA PICCIOTTI CHI FRIDDU ! Armando Carruba


Mizzica picciotti chistu friddu é!
ccu tuttu 'ni pigghiamu tazzi 'i thé
'u friddu trasi sempri unni jé ghié
e si disia  cauru ca nun c'è!

'Na vota s'addumava 'u braceri
e ni cauriaumu ccu piaciri

assittati a circulu 'ntà conca
sintevumu 'u cuntu di cu cunta

Sarà 'a storia di ddu paladino
o pirchì erumu tutti vicino
ma friddu nun si sinteva 'ntà casa
Na vota era tutto nautra cosa!

Armando CarrubaNessun commento: