venerdì 28 agosto 2015

QUANDO SEI NATA? LO SAI A CHE ORA? di Armando Carruba

Carissimi amici buongiorno! Stamatina vaju a diri 'na cosa ca si nun va dicu moru!!! Stamatina adduma a TV e chi cumpari? 'ma majara - ora attrezzata con un computer portatile - ca sparava minkiate supra minkiate. Tu mi pò diri: "A tia cchi ti nni futti?" Nenti ! ognunu è libero di farisi futtiri i sordi comu voli, ma a tutto c'è un però. 
Arrivavanu i telefonati, c'era chidda che vuleva sapiri dill'AMORE! Quanti anni hai? (si ssi maga anzettulu no?) 40... sposata, fidanzata, cos'altro? (ma chi maga sì mancu chistu sai?) chidda ca havi na situazioni rispunni "sugnu accumpagnata e mi lassò torna?" e docu comincianu i minkionati: "Vidi a tia tutti ti vonu e tu ha canciari ma ccà nun tu pozzu diri veni 'no me' studiu etc etc
Chiddu ca nun mi sta beni, quannu una chiama ppi saluti ccu problema - a ditta sò - seriu, e idda inveci di dirici di iri 'ntò dutturi ci dici che la medicina nun ci trasi e se 'a trasiri... NELLA PORTA DEL SUO STUDIO!
Certo è per fare i programmi in TV vuol dire ca c'è genti ca c'ammucca...
Ammucca fissa ca 'a machina passa Aufridersenne 

Nessun commento: