venerdì 2 dicembre 2016

SANTA LUCIA 'A SARAUSANA - se ne sconosce l'autore -

SANTA LUCIA " A SARAUSANA"
Stu fattu ca ora ju vi cuntu
successi dopu Cristu, nò ttriccentu,
a 'na picciotta ri nnomu Lucia
nasciuta a Sarausa, città mia.
~ ~ ~
Ri nobili famigghia timurata,
ò regnu ri li celi ristinata.
~ ~ ~
Bedda ri facci, riali 'u puttamentu ...
l'occhi: "rù stiddhi ri lu firmamentu".
Ruci la sò parola, ruci, ammilata ...
a lu Signuri porta la sò strata.
~ ~ ~
A'n giovani paganu ca sposa la vuleva...
rispusi, era cristiana e nun puteva,
pirchì lu cori sò cchiù l'ava ratu
a Cristu, figghiu ri Diu sacramintatu.
~ ~ ~
U' giuvani, pigghiatu ri rancuri,
fici la spia o' so' guvirnaturi.
~ ~ ~
Pascasiu, prefettu rò 'mperu rumanu,
ca cumannava supra a tutta genti,
rissi a Lucia:"jù rugnu o' cristianu
cunnanni amari e attruci patimenti...
~ ~ ~
Se tu Lucia abbannuni 'u tò Diu
avrai 'n cumpenzu lu pirdunu miu".
Lucia rispusi: ju nu' provu scantu,
mi runa forza lu Spiritu Santu".
"O' maceddhu ti fazzu purtari,
re tori i carni ti fazzu squartari".
"Faciti tuttu chiddhu ca vuliti,
ma ri stà fedi, no, nu' mi smuviti".
~ ~ ~
"Mittila allura 'nta lu rogu...
la so' carni sa 'manciari u' focu".
Ma u' focu ca ro 'nfernu è pussisuri
nu' la tuccò pò scantu rò Signuri.
~ ~ ~
Virennu 'stu miraculu putenti,
Pascasiu, pigghiatu ri fururi,
resi cu' a daga sò n'forti findenti...
Muriu Lucia cu 'granni ruluri...
~ ~ ~
Ma nun sapeva Pascasiu ca cu ddha morti
ci rava a vita pi' l'eternità.
~ ~ ~
Sona ‘n eternu la campana,
pi Santa Lucia a Sarausana.
(sconosco l'autore)

Nessun commento: