mercoledì 1 giugno 2016

DIVORZIU di Armando Carruba

       ppi ririri

- Abbucatu mi deve aiutari
vogghiu divurziari i me' mugghieri!

- Chi fu? chi successi? dimmi 'u fattu!

- Mi dissi "scemu" davanti 'o jattu!

- E ppi 'sta cosa ti vo' divurziari?
ma vattinni va', fammi 'u piaciri!

- Forsi nun capìu 'a situazioni,
oggi finennu prestu 'i travagghiari
a casa mia mi n'haju turnatu
e cu ti trovu 'ntò lettu curcatu?
me' mugghieri cco' cumpari Frischittu

- E vui a 'stu puntu c'hata fattu?

- Ci dissi sulu: chi stati facennu?
"SCEMU", rispusi. Nun 'u 'sta vidennu?

Armando Carruba (1.6.2016)Nessun commento: