giovedì 23 giugno 2016

'PRJIERA DDA' MOGGHI DDO' MARINARU (popolare)


Preghiera inviataci dalla sig.a Nella che ringraziamo.


Parti lu marinaru e va pî mari,
lassa du’ sordi e menzu a sâ mugghieri:
- Mugghieri mia accatticci ‘a farina
finu ca vaiu e tornu di Missina.
- Santu Nicola miu.. fallu annijari
Se restu cattiva (1) iu nun mi ni curu,
Ah! Quantu vali nu ciancu ‘i massaru..

nun vali ‘na varca cu tri ‘ntinni d’oru.

(popolare)

(1) Cattiva = vedova.

Nessun commento: