domenica 19 luglio 2015

MONTI CARVANU - Petru Fudduni

MONTI CARVANU
proposta
Sugnu comu 'n'agneddu mansuetu;
e li pueti li tegnu a lu latu;
cu chista fauci ogni lavuru metu,
e metu a fari versi priparatu;
cui menti paci, cui menti scuetu,
veni la morti e ni leva lu ciatu:
dichiaramillu tu, dottu puetu
qual'è l'arvulu siccu carricatu?
(Petru Fudduni)
risposta
D'unni ti vinni stu sensiu mannatu?
sì, ora mi ni vegnu chianu chianu;
misu 'mmenzu d'Erodi e di Pilatu
unu di chissi si lavau li manu:
guarda, guarda Gesù com'è 'nchiuvatu
pri, arricattari lu generi umanu;
si voi l'arvulu siccu carricatu
va pigghiatillu a lu Munti Carvanu
(Lu dottu di Tripi)

Nessun commento: