giovedì 11 agosto 2016

BABBALUCI di Federico Vaccaro (Fefé)

Una poesia del mio caro amico Federico Vaccaro di Palermo.
BABBALUCI
Siddu avissi nascìutu babbaluci 
problemi pi la casa nun n`avissi;
bulletti di teléfono acqua e luci,
chi cosa sunnu mancu lu sapissi
La sira m`arrunchiassi dintra `a scòccia
e la matina, quannu m`arruspìgghiu,
nun avissi bisognu di la doccia
e nun truvassi a càmmara in scumpìgghiu.
M`accurdassi c`un pocu di lattuca,
un pocu d`accia, un pocu `i pitrusinu,
mi n`acchianassi supra `na fastuca
senz`éssiri `nquitatu d`u vicinu.
`Nmenzu a `na rama poi m`addumiscissi
e aspittassi ddocu ca m`agghiorna.
Vi giuru ca lu canciu lu facissi
si `un fussi pi lu `mpàcciu di li corna!
Federico Vaccaro (Fefè)

Nessun commento: