giovedì 5 gennaio 2017

CHI TI CUNTU E CHI TI DICU ... armando carruba

Ah binidittu tuttu San Pasquali prutitturi di li curnuti!!! Pirchì? Lui è protettore dei buoi... i buoi hanno le corna dure più di li crastuna e quindi ecco fatto! Buongiorno!!! Comu jemu? No nel senso a Ciuridia, San Paolu e Pachinu ca nun ci trasi e nun ci nesci come andiamo la salute? di ferro! Minni cumpiacciu! Certu ca ccu' 'stu friddu nun ci aricoppigliamo cchiù! Beati i ricchi, chiddi ca ponu spenniri e spanniri! Fa friddu? pigghiunu l'apparecchiu e vanu 'ntò cauru! Fa cauru? pigghiunu l'apparecchiu e vanu 'ntò friddu! Ora, cunsiderannu ca ju sordi picca e nenti ma riccu i fantasia... fazzu cuntu ca eru 'ntò cauru e ppi piaciri sugnu 'ntò friddu.... BRRRR minchiottete ma c'è un friddu c'abbuccunu i passareddi a unni semu in Germania a Francofotte Nevajorchi kansansiti... unni? Comunque unni semu semu basta ca ci semu e quindi BONA MATINATA A TUTTI PARI PARI ...

Nessun commento: