mercoledì 4 gennaio 2017

GIRA 'A ROTA

                                          
                        'A rota ddo' cunventu dde' sorelle unni si ci mittevunu i picciriddi

Carmileddu di Rosa 'A Pinta 'rrivò 'e Rasuli di cursa, c'un filu 'i ciatu; i fimmini cche' panara cugghievunu nuciddi e cantàvanu:

                                                         Si maritau Rosa
                                                         Pippina e Ciccinedda
                                                         e ju ca sugnu bedda
                                                         mi vogghiu maritar

- Unn'é 'u camperi? - dumannò Carmileddu - 'U voli 'u baruni 'o biveri 'i San Pascali.
'U camperi era stinnicchiatu sutta 'a nuciara, e quannu 'ntisi chiddu ca ci dissi 'u carusu, si susiu e si misi 'n testa 'u cappiddazzu i pàgghia.
- Fimminiddi, cuntinuati a cògghiri, cugghiti e cantati; ju vaju e tornu.
I fimmini ripigghiaru a cògghiri e a cantari. Ma Cuncetta Sirna 'ssittata era e 'ssittata ristau, cu panaru ammenzu e jammi... nun cantava, pareva stralunata; e Furtunata Lena, cridennu ch'idda pinsassi a so' figghia Tiresa ch'era malata, ci vosi dumannari:
- Cummari Cuncetta, com'è vostra figghia Tiresa a cambiamentu d'aria?
- L'aria ci voli... si va ripigghiannu... 'Ntà 'sti jorna, sa voli Diu, torna a casa.
E comu sintissi rizzi di friddu, Cuncetta Sirna si susiu e turnò 'o travagghiu, cugghieva nuciddi, ma nun cantava, era idda sula ca nun cantava.
Quannu 'u camperi 'rrivò 'o biveri 'i San Pascali, 'u baruni era 'ssittatu supra 'u sidili ddo' carruzzinu:
- Camperi acchianati! Livàmmuni di ccà, v'hàju 'a dari 'a truscia e chiddu ca giuva a 'ddu viaggiu chi vi dissi... l'ultimi spiegazioni... àutri raccumanazioni... Ma livàmmuni di ccà... cci su' occhi e 'ricchi!...
'U camperi pigghiò postu supra u carruzzinu e 'u baruni cacciò "Castagna" chi si misi a truttari ppi San Pascali. Ddà scinneru, traseru 'ntà 'na stanza, e 'u baruni chiudìu a porta a chiavi.
- 'A truscia è 'ntò rituni ddu carruzzinu... Ccà c'è 'na fazzulittata 'i dinari... datacilli a Cuncetta.
- Sì, signor baruni... Ma ppi quannu?
- Ppi subbitu, camperi. Ppi sùbbitu, nun c'è tempu 'i perdiri 'ntà 'sti cosi. Cuncetta lassa 'i cogghiri nuciddi, e cu me' stissu carruzzinu passati di Pizzucorvu, 'nfasciati 'a picciridda e faciti strata ppo' cunventu 'i Sant'Anna; Cuncetta sapi chi havi 'a fari... O ritornu, di scuru a scuru, ripassati di Pizzucorvu e vi pigghiati a Tiresa ppi purtalla a so' casa cu tutti i robbi ca javi. Ju spettu cca', stanotti dormu cca'.
A Pizzucorcu 'u camperi ristò 'spittari supra 'u carruzzinu, e Cuncetta Sirna lassò 'a porta 'i casa 0bbutata; 'nchianò supra ppi 'nfasciari 'a picciridda e parrari cu Tiresa.
- Ccà c'è 'na fazzulittiata di dinari ... l'autri appressu... 'u baruni è galantomu e non n'abbannuna... cu dinari 'u maritu si trova... A 'stu mumentu pinsamu a picciridda... c'è Diu pi tutti. Stasira, a un'ura, a du' uri 'i notti turnamu pi tia: fatti truvari pronta ccu tutti i robbi... torni a casa... vita nova! Frattantu, pìgghiami 'na pinna e un fògghiu 'i carta quantu scrivu.
Quannu Cuncetta s'apprisintò ppi partiri, pareva purtassi 'na trùscia 'i robbi, ma 'ncudduriata c'ea 'n'armuzza di picciridda. 'U camperi dissi "acchià!" e Castagna si misi a truttari ppo' cunventu 'i Sant'Anna.
A scurata 'rrivaru a ghiesa; sunava a campana dell'offìziu. Cuncetta Sirna stetti a séntiri tutti i mònachi cantari arreri 'i grati; poi cota cota nisciu dda' ghiesa e 'nfilò 'u purtuni ddo' cunventu, o scuru o scuru. Ddà unn'era 'a rota, un cilindru 'i lignu comu 'n armadiu chi gira chi scaffali ammenzu a 'na finestra, pi ritirari, senza éssiri visti di ccà e di ddà, 'nguanteri di cosiduci fatti dde' mònachi, ppi pusari buttigghi d'ogghiu o saccuneddi 'i farina o tuttu chiddu ca si vuleva lassari o campavita ddo' cunventu. Cuncetta Sirna pusò dda' trùscia di robbi c'aveva purtatu da Pizzucorvu, supra supra lassò un fazzulettu cu 'na cartata di dinari e 'nu bigliettu: "Nun sugnu battiata. Chiamatimi Cuncetta, comu me' nanna".
Desi 'na girata a rota, e in punta 'i pedi scumpariu.
'U camperi non dissi "acchià!" e Castagna partìu sullicita, comu sapissi chi s'aveva ' fari prestu

(da ALMANACCO SICILIANO 1993)  

Nessun commento: