sabato 14 giugno 2014

CARO AMICO TI SCRIVO

Buon sabato ai miei amici, agli amici di facebook, agli amici degli amici di fb che entrano nel profilo per vedere le minkiate che scrivi, buon sabato a tutti coloro o quali si trovano a leggere... dice: chi fu? chi è? ca 'statu? chi successi? u fattu? Joca l'ITALIA a mezzanotti joca l'Italia! e ti pari nenti? Già ca semu in dieta costumi, ppi stari leggeri stasira a mezzanotti nni facemu 'na bedda spaghittata ccu 'na para di cadozza di sasizza, oppuru pasta 'o furnu e cutuletti, oppuru...
'U sapiti ca a me' niputeddu, chi beddu, c'accattai a trumbetta ca fa cchiù scrusciu ca scatamasciu, accussì, mintemu ca a partita cumincia a mezzanotti e finisci 'e dui, metti ca all'una e mezza segna l'Italia... scrusciu di trumma trummetta bummi ca mancu o 21 dicembri.... A proposito c'hamu appizzatu 'a bannera! come dice lei scusi? macari lei? NOOOO dicevo c'hamu appizzata a bannare nel senso ca l'avevumu appizzata e qualchi figghiu di bona matri se la futtìu, si la rubbò, sa pigghlò mancu? scumpariu ma comu ci l'haju a diri NUN C'E' CCHIU' mistero! Comunque sia stasira o vinci l'Italia o dumani semu tutti cche' banneri calati comu 'e saracini. Nenti o si vinci o si vinci bona jurnata!

Nessun commento: