sabato 9 luglio 2016

'A VULPI DDA' MUNTAGNA E CHIDDA DI SARRUNTINI

Tra Muntagnara e Sarruntinara c'era 'na vecchia nnecca, e di quannu 'n quannu non mancàvunu raògghi. I Sarruntinara facévanu 'a zzìa 'e Muntagnara pigghiànnuli ppi babbi; e puru chiddi di Patti e di paisi vicini tuzzuliàvunu i Muntagnara ppi comu parravunu e ppe' modi 'i fari scarcagnati. Poi, chiddi di Sarruntini, quannu ci capitava l'occasioni, cuntòvunu 'stu cuntu.
'A vulpi da Muntagna un jornu purtava a vucca 'na jaddina c'aveva rubbatu 'ntò puddaru. Cci 'ncuntrò a vulpi di Sarruntini chi, vidennuci 'dda jaddina a vycca cci dumannò:
- Cummari vulpi, unni 'a pigghiasturu 'ssa jaddina?
E chidda, tutta smaggiusa e ca parrata modda di Muntagnara:
- A Muntagna, cummari.
E 'ntò diri accussì, ci cadìu dda' vucca a jaddina: 'a vulpi di Sarruntini  si 'ffirrò'a jaddina e non a vuleva muddari cchiù.
Chidda dda' Muntagna pinsava custernata:
"E ora comu fazzu pi mi pigghiari 'n'autra vota a jaddina?" S'arrisubbìu di falla parrari:
- Cummari vulpi, unni va' purtati ora 'ssa jaddina?
E chidda stintata, a denti stritti e senza muddari da vucca 'a jaddina c'aveva 'ffirratu:
- 'E Sarruntini!

Nessun commento: