lunedì 25 luglio 2016

COSI CA CAPITANU... di Armando Carruba

Un marisciallu dde' carrabbineri,
turnatu doppu jorna di missioni,
circava... "cumpanaggiu" dda' mugghieri;
ma chidda cu li giustificazioni
nigava 'o maritu 'stu piaciri
dicennuci: "Ci ssù li picciriddi
statti saggiu non attaccari zilli!"
Iddu, 'na pirsuna intralligenti,
'n'idea ci vinni, in sull'istanti,
e prupuniu a la so' cumpagna
di jirasinni propriu in campagna.
Idda ppi non 'ssiri cchiù ristìa
"calati juncu ca passa a china"
pinzò, e ci ciusciò sempri alleggiu:
"In campagna ti dugnu 'u cumpanaggiu!"
La machina 'ntà strata abbulava,
cco' marisciallu primura aveva;
pinzava "Appena docu arrivu...
di unni vegnu, vegnu ddò mulinu!"
E accussì fu: suspira, abbrazzi,
vasuna tanti, a mazzi a mazzi,
eranu comu Adamu e Eva
cu iddu ca lu pumu si manciava.
'Ntò mentri lu silenziu di la sira
lu rumpìu 'u sonu dda' sirena:
"Fermi tutti e manu isati!
li documenti lesti mi mustrati, 
in lucu pubbricu atti osceni!"
dissi di botta 'nu brigaderi.
Lu marisciallu, comu Diu vosi,
si sistimau li so' beddi cosi
e rispusi mustrannu 'a patenti:
"Caru cullega, non successi nenti!"
"Tutto a postu, cullega superiori
cca ppi mia vi nni putiti jiri,
ma idda, sta figghia 'i tappinara,
é 'a quinta vota 'ntà 'sta simana
ca la piscamu sempri a pistiari
pirciò stavota non s'ha pò scagghiari!

Armando Carruba 

Nessun commento: