venerdì 22 luglio 2016

RICORDANDO IL LIDO AZZURRO - Armando Carruba -
Carissimi ! Ah che bello! sugno assittato 'o lidu Azzurru aspittannu l'amici c'arrivunu cco' papurinu... 'U sacciu ca nun c'è cchiù 'u Lidu Azzurru, mi pigghiati ppi pazzu? Ma ju sugnu assittatu cca' ca fantasia... quanti cosi si ponu fari cca' fantasia! 'Na vota ppi 'gghiri a mari avevumu i zocculi, macari ora ci sunu cca' diffirenza ca ora ssu di umma all'epoca 'i lignu! Chi fa? chi fa??? vo' mettiri strascinata e sbattuta di peri caminannu cche' zocculi i lignu? u piaciri ca si pruvava a rumpiri i... 'a genti? e poi jiri 'a Marina farisi u bigliettu ppo' papurinu 60 liri juta e riuta e 35 solo andata. Tutti ca vulevumu jiri a poppa e aviri in faccia 'u vinticeddu ddo' mari, l'onda longa passannu 'u casteddu Maniaci i gabbiani a centru i portu e l'attraccu 'o lidu azzurru. Appoi i più ssi nni jevunu 'o cannitu "unni abbalanu i pulici" 'u muluna 'ntà riti 'o ruscelettu ppi tinirlu friscu, i picciriddi subitu a mari e i matri a chiamalli: "Totuccioooo... Carmeloooo disgraziati niscite dill'acqua niscite!" e chiddi NO NO NO ! "Appena niscite dall'acqua ti fazzu ammazzari i to' patri!"... putevunu nesciri i picciriddi? a menzujornu si mangiava leggero leggero: pasta 'u funnu, puppetti, mulunciani cunzati, capunatina, vinu i Pachinu chiddu ddo' Signuruzzu ... I fimmini a curtigghiari, l'omini a jucari a briscula pazza, i picciriddi a jucari facennu casteddi i rina (nuautri o postu dde' casteddi facevumu casi pupulari) e u jubox sunava ... Paul Anka ccu Ogni jornu penzami quannu i rai ddo' suli t'arrusbigghiano mentri Celentano Stai lontana da me ah ah ah ah Nun ti vogghiu perchè eh eh eh eh Little Tony era sempre il tipo rock che "Tutte le donne non lo sanno che io sono un tipo fatto son così..." Prima ca u suli ssi nn jeva nni ni turnavumu a casa filici e cuntenti e a sira a Marina a sentiri l'orchestrina ... chiana e scinni, scinni e acchiana "Gelsomino? fiore? pensiero bello... pensiero d'amore!" era chiddu ddo' gelsuminu ca vinneva i sponsi poi n'assettata ca a seggia custava 5 liri e cco' pezzu duru ca è u gilatu sarausanu si fineva a jurnata mentri i varchi niscevanu alluciari 'u mari....

Nessun commento: