domenica 10 luglio 2016

SCUPETTA COMU SI SCRIVI


A ddi tempi li maistri 'un'erunu allittirati com'ora: eranu terra terra e ni sapianu piccaredda.
Un jornu di chisti, jiu  a la scola e avìa a fari 'nu dittatu. Dittatu difficultusu chi 'un mi lu pozzu scurdari cchiù.
'U maistru dittava li talianu e ju, mischineddu i mia, 'un ci putia jiri appressu.
Arrivatu a un certu puntu lu maistru, ccu dda' viciazza nanfarusa, dittau: - scoppu - comu a diri scupetta, va.
Ju 'un u sapìa chi vinia a diri, mi susu e ci dicu:
- Maistru, scoppu si scrivi cu 'na p o cu ddu' pp ?
- Zittiti sceccu! - m'arrispunnìu iddu. Ju m'assittai tuttu scantatu...
Poi 'u maistru si misi a ridiri e cuminciau a fari 'u spiritusu e mi dissi:
- Nca senti, sceccu: lu scoppu chi è?
- La toppa - ci dissi ju
- Bravu lu bestia! Lu scoppu è la scupetta; e quannu è a 'na canna si scrivi cu 'na p e, quannu è ccu ddu' canni si scrivi cu ddu pp, lu capisti ora armalu?
Ma ju tannu 'un ni capivi nenti e la faccia mi cadia 'n terra pri la vriogna.

Nessun commento: