venerdì 3 febbraio 2017

CUNTU SICILIANU raccolta Giuseppe Pitré

LA STIVALA

Cc'era 'na vota un mircanti ch'avia du' figghi: unu màsculu e una fimmina. Stu mircanti era riccu, e vulia bèniri a sti figghi quantu la pupidda di l'occhi soi. Cansiddiramu poi la matri!
Passannu un certu tempu, cadi malata sta matri; lu Signuri si la pigghiau. Ristau lu patri: e misi lu figghiu a li studii; e stu picciottu arriniscíu di gran talentu, ca pigghiava oceddi pi l'aria. Ddoppu tanti tempi cadi malatu lu patri, e mori. Comu mori lu patri, arristaru stu frati e sta soru ca si vulianu bèniri comu la poc'acqua. Stu giuvini cu stu gran talentu capitau a la Curti di lu Re di Portugallu, e lu Re si lu pighhiau pi Sigritariu e nni facía tuttu cuntu. Ora succedi ca certi littri chi fici stu giuvini capitàru sutta l'occhi di lu Re di Spagna; lu Re di Spagna comu vitti sti littri dici: — «Oh! chi bellu carattari! Chistu sarria bonu pi mè Sigritariu;» e scrissi a Re di Portugallu: «Haju liggiutu li vostri littri, e restu maravigghiatu di lu gran carattari di lu vostru Sigritariu; e vi pregu, si tantu l'aviti a piaciri, di mannarimillu a mia pi Sigritariu». Sti Re 'nta iddi nun si dispiacinu; ha pigghiatu lu Re di Portugallu e ha mannatu a chiamari a stu Sigritariu, e cu tuttu lu dispiaciri chi un'avía di livarisillu, cci dissi ca avia a pàrtiri. Lu picciottu dici a lu Re: — «Maistà, com'hê fari ca haju 'na soru e nun sàcciu a cu' lassalla?» Si vôta lu Re: — «Don Giuseppi, 'un haju chi vi fari, vui aviti a pàrtiri; a vostra soru la lassati raccumannata a la cammarera; idda ch'è 'na bona picciotta, si stà ritirata, e vui putiti dòrmiri cu la manu a la mascidda. Lu picciottu nun appi chi fari: ha jutu a la casa: — «Suruzza mia, cc'è chistu e chistu: io hê pàrtiri, ca lu Re di Spagna mi voli pi Sigritariu. Tu t'arresti cu la cammarera; quannu poi io sugnu situatu, allura ti mannu a pigghiu e ti nni veni nna la Spagna.» Figuràmunni lu chiantu. All'urtimu, cci dici lu frati: — «Ora senti ch'âmu a fari: nni facemu fari lu ritrattu, io mi pigghiu lu tuo, e tu ti pigghi lu mio;» e accussì ficiru. Partíu lu frati, e chista arristau sula nna lu palazzu, e 'na cammarera cu idda. Dinari ca 'un cci nn'ammancavanu, gioj, petri priziusi; e stava accussì.
Don Giuseppi arrivau nni lu Re di Spagna. Re di Spagna l'acclamau, e lu misi a scriviri; ed era cuntintuni ch'avia stu giuvini pi Sigritariu sò. Re di Spagna cuminzò a cògghiri tant'affizioni a stu giuvini, ca 'nta ogni cosa di lu Regnu cci dicía: — «Don Giuseppi, facìti vui... 'Un cci siti vui?... Io mi fidu; e zoccu faciti vui ben fattu sia!» 'Nca tutti li primàrii di la Curti, li Bracceri, lu Sigritariu passatu, li Cavaleri, a vìdiri sti cosi cci nni vinni 'na gran gilusia, e circavanu lu modu e la manera, circavanu 'na calunnia pi accusallu. Stu picciottu si cartiggiava cu sò soru; un jornu a Don Giuseppi cci vinni lu spinnu di sò soru, nesci lu ritrattu di sò soru e lu metti a taliari; talía talía, e cci scappava quarchi lagrima. Ora unu di chisti, lu Bracceri, vidi sta scena, 'un appi cchiù chi vìdiri, va nni lu Re: — «Bravu, Maistà! E chistu è lu bonu!... E chistu è Don Giuseppi, chi vostra Maistà cunta e stanca di li buntati chi havi! Chistu cu' sa cu cu' si la senti, e vui nni nisciti foddi!...» — «E chi havi?» — «Chi havi?! un ritrattu; lu talía, lu vasa e chianci; e chistu è lu bonu!... E lu ritrattu lu sapi Vostra Maistà unni iddu lu metti? si lu metti di supra!» Veni lu Re e si misi 'n testa ca vulía vìdiri stu ritrattu; e 'na jurnata ca Don Giuseppi vasava lu ritrattu, cci scattía a la spinsirata e lu càpita chi chiancía. — «Evviva Don Giuseppi! Evviva! E cu' è ssa signura chi vasati?» — «Maistà, è mè soru.» Va lu Re pi vìdiri stu ritrattu e trova 'na giuvina bedda, bedda ca l'aguali 'un s'ha vistu mai. Comu lu Re la vitti, accuminzò a pigghiàrinni cuntu; e lu frati a cuntari tutti li buntà di sta giuvina facènnunni la scuma a la vucca. Jamu ca ddà vicinu cc'era ddu birbanti di lu Bracceri, ca cci java sempri cu li jìdita 'nta l'occhi; 'ncugna, e comu 'ntisi sti discursi e vitti lu ritrattu, dici: — «Cu', chista? Io a chista la canùsciu e cci haju avutu chi fari.» — «Cu mè soru? ca nun nesci nè trasi; ca la sò facci 'un l'hannu vista mancu li griddi!» — «Cu' vostra soru!» — «Siti un munsignaru!» E «no, ch'è veru!» e «siti un munsignaru!» e «no, ch'è veru!»; si vôta lu Re: — «Ora livamu quistioni: s'è veru, cci dici a lu Bracceri, ca tu ha' avutu chi fari cu la soru di Don Giuseppi, 'n tempo un misi ha' a purtari un signali di sta giuvina. Si lu porti, ed è dicapitatu di vita Don Giuseppi; e s' 'un è veru, si' dicapitatu di vita tu.»
Ordini di Re, la cosa s'appi a fari. Stu Bracceri partíu, pi jiri a pigghiari un signali di sta giuvina. Arrivatu 'n Palermu accuminciò a pigghiari cuntu di sta giuvina, e tutti cci dicìanu ca chista era 'na rara facci, ma chi nun si vidia mai, ca li finistruna stavanu sempri chiusi. Lu tempu java passannu; e stu Bracceri niscía pazzu pinsannu ca avia a jiri a la morti. 'Na siritina era capaci ca si dava l'arma a capputteddu402: lu cappeddu 'mmanu, li capiddi all'aria: — «E com'hê fari! E com'hê fari!» Lu vidi 'na vecchia: — «Signuri Cavaleri, mi fa la caritati, ca sugnu morta di la fami!» — «Vattinni, vecchia di lu diavulu!» — «Pi caritati, ca io l'ajutu.» — «E chi m'ha' a ajutari!» — «Sissignura: vassía mi dici chi havi, e io l'ajutu.» Chiddu 'na cosa ca 'nsiríu; dici: — «E chi vôi?» — «Nenti: Voscenza403 si cunfida cu mia, e videmu si io l'ajutu.» Lu Bracceri si pirsuasi e cci cuntau lu tuttu. — «Uh! e Voscenza pi chissu è cunfusu? Lassassi fari a mia, e lu signali l'havi 'nta la sacchetta404.» — «Senti, si tu mi fai chista, io ti fazzu un gran cumprimentu.»
Ora chi successi la notti? un'acqua a sdilluviari. La vecchia darreri lu purtuni:— ba-ba-ba!405 trimannu di lu friddu; e chiancía ca facía sfardari lu cori406. E 'nta mentri, lampi, trona, saitti, ca facìanu scantari. Comu la signura, ch'era la soru di Don Giuseppi, senti stu rancùru407 e stu lamentu: — «Mischina! dici; facìtila tràsiri, e chiujìti lu purtuni arreri». Grapèru lu purtuni e la vecchia s'assittau dintra lu purtuni. Comu trasíu: — «Baba-ba-ba! pi caritati, ca staju murennu di friddu!408» La 'ntisi la signura: — «Mischina! facìtila acchianari: basta chi nun fa accussì.» La signura, ch'avia lu bon cori, la fici manciari, e la vecchia fincennu sempri ca trimava di lu friddu. Ora sta vecchia appi tanta abbilità ca di càmmara 'n càmmara si iju a 'nfilari quarchi quattru o cincu càmmari 'nnintra; e si ucchïau unni si curcava la patruna. La notti, la signura stranuttata di stu malutempu, pigghiò sonnu. Tutti si jeru a 'rrisittari; comu la vecchia vidi ca tutti durmìanu, trasi nni la càmmara di la signura; cci sulleva la robba di lu lettu, e la metti a taliari di la testa sina a li pedi. Va pi vìdiri, e vidi ca supra la spadda dritta cci avia tri pila comu si fussiru tri fila d'oru; vitti 'na furficìcchia; cci tagghia sti tri pila d'oru, si l'attacca 'nta 'na punta di fazzulettu, adàciu adàciu la cummogghia e si nni va a lu sò postu unn'idda era. Arrivannu ddà misi a rancuràrisi arreri, a sbattiri li denti dicennu: «Ba-ba-ba-ba! Vih! e comu si cci stà ccà! Grapìtimi, quantu mi nni vaju, ca m'ammanca lu rispiru!» Dda povira signura s'arruspigghiau; senti stu rancùru, e duna ordini la cammarera chi facissi nèsciri a sta vecchia. Comu la vecchia fu fora, trova lu Bracceri chi tissia lu chianu di lu palazzu. Cci duna li tri pila; iddu ca 'nta li robbi 'un cci capía, cci duna un gran cumprimentu: manu e pedi nun appi; a lu 'nnumani si 'mmarca pi jirisìnni a Spagna. Arrivannu a Spagna si prisenta a lu Re: — «Maistà, e chistu è lu signali di la soru di Don Giuseppi!» Lu Re arristò alluccutu, e si chiama a Don Giuseppi: — «Don Giuseppi, la scummissa l'aviti persu: chistu è lu signali di vostra soru: tri pila d'oru ch'idda havi supra la spadda dritta.» — «Ah! mischina mia!» dissi Don Giuseppi. — «Ora, cci dici lu Re, o tu 'n tempu sei misi t'addifenni, o tu si' dicapitatu di vita.» Vennu li guardii; si lu mettinu 'nta lu menzu e lu portanu 'n càrciari: e cci davanu 'na fedda di pani e un bicchieri d'acqua lu jornu.
Lassamu a iddu 'nta lu càrciari, e pigghiamu a la soru. Puviredda 'un vidennu cumpariri nudda littra, li capiddi cci javanu pi l'aria. — «Figghioli, dicia, e chi cci vosi succediri! Mancu un ringhiceddu di littra!...».
Pigghiamu lu carciareri, ca d'allura cci dava una fidduzza di pani e un bicchieri d'acqua, ma poi pi li so' boni maneri cci cuminciò a dari lu sò manciareddu e tuttu, ammucciuni di lu Re. Lu cuntu 'un ammetti tempu: quattru misi avianu passatu di càrciari, e lu poviru Manu e pedi nun appi. 
Don Giuseppi 'un avia pututu scriviri mancu un ringhiceddu di littra a sò soru. Un jornu si jittò a lu coddu di lu carciareri e cci dissi: — «Mi la faciti 'na caritati? mi li faciti scriviri du' paruleddi di littra a mè soru, e vui stissu li jittati a la posta?» Lu carciareri, ch'era di bon cori, dici: — «Vassa fazza.» Pigghia Don Giuseppi, e cci scrivi 'na littra a sò soru cuntànnucci tuttu lu passaggiu: comu qualimenti pi causa d'idda, iddu avia a essiri dicapitatu di vita. Lu carciareri pigghia sta littra e la jetta a la posta. Capita sta littra sò soru; va pi leggiri: — «Ah! fratuzzu mio! grida; e comu stu focu granni 'nta la mè casa!» Pensa, pensa; risorvi, e fa la siguenti cosa. Fa vìnniri li lòcura ch'avia, li so' terri, li so' beni: lu tuttu, e nni fa dinari. Di sti dinari metti a 'ccattari li megghiu gioj; pigghia un bonu orifici, e cci dici: — «Facitimi 'na bella stivala, e supra la stivala cci aviti a 'ngastari tutti li me' gioj.» Poi si fa fari un àbbitu tuttu di luttu: si 'mmarca e va a Spagna. Lu tempu passa; passàru li du' misi. Junci a Spagna, e senti trummi, e chi vidi? vidi li surdati chi purtavanu un omu abbinnatu ca java a morti. Vistuta di ddu grann'àbbitu nìuru, cu un pedi cu la sula quasetta e l'àutru pedi cu la stivala 'nfilata, ca era 'na maravigghia a vidilla. Curri, si jetta 'mmenzu la fudda gridannu: — «Grazia, Maistà! Maistà, grazia!» Tutti li genti vidennu a sta signura, cci facíanu tutti largu. Lu senti lu Re: — «Firmati! dici a li surdati; — Chi cc'è?» — «Grazia, Maistà e Giustizia! Grazia Maistà e Giustizia!» Lu Re a vìdiri sta biddizza, dici: — «Ti sia cuncessa!» — «Maistà, lu vostru Bracceri ddoppu d'avìrisi gudutu la mè pirsuna, m'ha arrubbatu la stivala paràggia di chista!» E cci ha mustratu dda stivala china di damanti e petri priziusi. Lu Re comu vidi dda stivala, allucchíu: si vôta cu lu Bracceri: — «E hai fattu chista! Ddoppu d'avìriti gudutu a sta giuvina, cci hai arrubbatu la stivala!... E nun t'affrunti di cumpariri a la mè prisenza!..» Lu Bracceri fici la morti ch'appi a fari: — «Maistà, dici, io nun la conusciu a sta signura!» — «Comu! dici la picciotta, nun mi canusciti?... E allura comu aviti dittu ca avìstivu chi fari cu mia?!» — «Maistà, dici lu Bracceri, ca mancu sapia cchiù parrari; cuntu la cosa comu va.» E ddocu cci cuntau unu di tuttu. Lu Re 'n vidennu la 'nnuccintitutini di la soru di Don Giuseppi, lu fa sciogghiri, e si lu metti allatu; comu lu Don Giuseppi fu sciugghiutu e vidi a la soru si cci accicciau a lu coddu, e ddocu chianci chi ti chianci. Lu Re fa pigghiari a lu Bracceri, lu fa abbinnari. — «Dicapitàtilu di vita!» e fu dicapitatu supra locu.
Lu Re si purtau a palazzu lu frati e la soru, e vidènnula accussì bedda a virtuusa, la vosi pi mugghieri.
Iddi arristaru filici e cuntenti
Nui semu ccà e nni stricamu li denti.

Nessun commento: