martedì 25 luglio 2017

'U RAGIUNAMENTU di Nino Martoglio

'U RAGIUNAMENTU
('ntra lu chianu di lu Spiritu Santu)

- Ora 'a dicìri Puddu Supprizzata:
Scusati, don Puddu, un cumanneddu...
- Eh, scuccazza d'amici!... 'A dichiarata
finìu? Chi è ? sarvàtivi 'u cuteddu!

- Sintiti, a mia, oggi o' jornu a' jurnata,
m'arrispettanu, sugnu un picciutteddu
chi m'haiu fattu quarche sirinata...
- Basta, 'u sapemu, aggiùstati 'u cappeddu!...

- Pricchì, ci fussi quarchi cascittuni ...
cca 'mmenzu? - Bonu! senza quadiari...
e parra picca! - Cocimu Balluni,

varda, oggi, a tia... mannaja la galera!...
- Ti dissi ca 'nt'o'chianu 'n'ha' a abbaiari...
cca arreri sugnu..., a punta 'e cantunera!

Nino Martoglio

Note. - (Nel ragionamento della Maffia si riunisce, spesso sul luogo stesso dove insorge la
questione fra due o più maffiosi, una specie di corte d'onore, che decide seduta stante) - Dicìri
(Decide) - Supprizzata (soprannome di Puddu) - Un cumanneddu (nel gergo: una preghiera) -
Scuccazza (nel gergo: ascolta) - Dichiarata (dichiaramento) - Sarvàtivi 'u cuteddu (frase
caratteristica del gergo, per dire: discutete con calma) - Oggi 'o jornu 'a jurnata (oggigiorno) -
Sirinata (nel gergo figurato: tirata di coltello) - Cascittuni (nel gergo: vigliacco) - Senza quadiari
(senza riscaldarsi) - Picca (poco) - Mannaja (mannaggia) - Abbajari (nel gergo: vociare senza
profitto, fare il petulante).
'

Nessun commento: