martedì 29 novembre 2016

CENTONA ('A 'nzinga) di Nino Martoglio - voce Armando Carruba

'A'NSINGA

- Gna' Sara, unn'è Affina? - Sta lavannu.
- Cc'ha' a fari, assai? - Pirchissu, sta vinennu.
- Scusati, chi ci fa, siddu dimannu?
- 'A genti parra assai, 'u sta' sintennu?

- E bonu, bonu, comu sta facennu!
Ccu 'n'autru 'anticchia mi stati mangiannu!
Chiamàtila, vi dicu, ca, ammattennu,
si 'a genti parra, nni servi pri bannu.

- Vih, l'anidduzzu?... Chi è, d'oru finu?
- Chi mi pigghiastru, pri quarche viddanu?...
- Tina?... Vih, 'a catinetta ccu 'adurinu?...

Tina!!.. 'U sintisti di livari manu?
- Staju vinennu, botta di vilenu!...
- Nesci tri seggi, nn'assittamu 'nchianu!

Nino Martoglio

Note.- 'A 'nsinga (il segno: qui è detto nel senso di caparra, dono di fidanzamento) - Gna'
(abbreviativo di signora. In Sicilia, però, si dà soltanto alle donne del popolo basso) - Pirchissu (per
questo) - Siddu (se) - 'Anticchia (un tantino) - Ammattennu (imbattendo, caso mai) - Bannu
(bando, pubblicazione) - Aniddùzzu (anellino) - Pigghiastru (idiotismo: pigliaste) - Viddanu
(contadino) - Adurinu (adorino, portaricordi) - Staju (sto) - Vinennu (venendo) - Botta di vilenu
(colpo di veleno, imprecazione d'uso alla quale non si annette importanza, nè significato d'ingiuria)
- Nesci (metti fuori) - Seggi (sedie) - Assittamu (sediamo) - 'Nchianu (fuori di casa, all'aperto

Nessun commento: