lunedì 14 novembre 2016

MATRI MATRI MATRI di Armando Carruba


SI...NO...SI...NO...SI.... Ma chi stamu sfugghiannu 'a margherita comu quannu erumu picciriddi? chi stamu jucannu cche' buttuna? A mia questi referendum sono un quisillobus, ovvero mi fanu impazziri, nesciri pazzu, sciri fora dde' robbi!!!! Devo dire NO ppi diri SI e SI ppi diri NO ma a chi? a che cosa? pirchì a dire la verità ju nun c'haju caputu nenti... Vuatri si??? avaja nun fati l'accutturati ca nun ci cridi nuddu! Diciunu ca si si vota NO si torna 30 arreri... e arreri ccu 'sta storia ma ccu ci cridi? Ppi mia turnassi a 50 anni arreri no 30, almenu qualchi postu i travagghiu i piciotti u ciarassunu senza stari 'ntè spaddi dde' patri pinzionati! Ca mi pari a mia ca se uno vota NO ci fa nu sgarbu a Renzi se vota SI a D'Alema e se unu vota NI ? tantu o si o no sempri... etc etc etc Bona matinata ... Oggi chi c'è 'i mangiari??? Si mancia o nun si mancia???

Nessun commento: