venerdì 18 novembre 2016

VOSCENZA BINIDICA! di Renzino Barbera - voce: armando carruba -


VOSCENZA BINIDICA!

Voscenza binidica!
........................................
U munnu è fattu a scali:
"Voscenza binidica"...
e poi c'è sempri chiddu
ca binidici a mia
e n'avutru, cchiù sutta,
ca pozzu binidiri.
O munnu semu uguali:
scaluna semu tutti!
'Na cosa sula vali:
Nun cadiri di scali!
Ma sacciu ca cc'è un munnu
diversu di stu munnu
stu munnu di campagna,
cu l'omu, accussì stortu,
ca cerca virdi e paci,
cretinu, quann'è mortu!
E' un munnu... carnivali,
ca faccia di giurnali,
ca gira e guarda tutti;
scuprisci, cu 'na manu,
lu corpu di la scenza,
cu l'avutra, la rogna
cummogghia e la vriogna!
Pinsati s'avi paci
pì farisi la cruci
e s'iddu pò truvari,
truvari n'atra manu
e dàlla p'aiutari!

Si iu 'ncontru 'nu baruni,
oppuru 'nu viddanu:
"voscenza binidica"...
e datimi la manu!
Parramu 'i cosi seri:
Sta bona la mugghieri?
Ch'è duci 'u niputeddu!
E' tuttu vostru figghiu!
E vitti 'a vostra vigna;
E vitti lu viteddu;
Ch'è beddu! cu li stissi
culuri di so' matri!
...........................................
Ca Diu vi prutigissi
cu la so manu amica
Voscenza binidica!

Renzino Barbera

Nessun commento: