venerdì 17 marzo 2017

'A PRIMA NOTTI di anonimo

A Prima Notti
****************
Lui: Ni maritammu tanti cuntenti
ficimu festa cu tanta allegria
cu l'occhi iù mannai li parenti
pi quannu iù arristava sulu cu tia.
Lei: Currennu mi circasti l'amuri
e iù ti dissi: “non mi tuccari”,
iù mi sentu china di duluri
stasira non ti pozzu accuntintari.
Lui: Giustu oggi ca è la prima nuttata
u megghiu rioddu da me vita
mi dici ca non vo’ essiri tuccata
si me mugghieri, non si cchiù la me zita.
Lei: Si mi sentu 'n pocu ammalacchiata,
amuri, tu m’a cunsidirari
arrimannamula sta nuttata
tu dicu iù quannu ti pozzu accuntintari.
Lui: Ommai a testa l'aiu scannaliata
sulu, cu tia, non pozzu abbintari
na pozzu arrimannari sta nuttata
mancu s’u munnu s'avissi a subbissari.
Lei: Allura iù non sugnu cunsidirata
pi tia avissi vogghia di cripari
avissi arrimannatu a maritata
n'autri du’ misi ti faceva aspittari.
Lui: Si tu arrimannavi a maritata
ppi mia non mi puteva prioccupari
ma s'arimannu la prima nuttata
voddiri ca l'aricchinu pozzu puttari. *
Lei: Si la to testa l'hai scannaliata
stringimi forti e 'ncumincia a vasari
cu tuttu 'u cori fatti sta scupata,
ma l'aricchinu non tu fazzu purtari.
di Anonimo
* In passato "purtari l'aricchino" significava "essere impotente"!

Nessun commento: